DNA tilt zwaar aan obli­ga­tie­le­ning

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - In De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA) zijn gis­te­ren de Al­ge­me­ne Po­li­tie­ke Be­schou­win­gen van start ge­gaan. De Staats­obli­ga­tie van USD 550 mil­joen en an­de­re le­nin­gen wa­ren de ro­de draad die door vrij­wel de ge­he­le op­po­si­tie werd aan­ge­hou­den. Ma­hin­der Jo­gi (VHP) werd zelfs bij­na uit de zaal ge­zet bij aan­vang van de ver­ga­de­ring, om­dat hij mid­dels een punt van or­de vroeg naar toe­ge­zeg­de do­cu­men­ten over de obli­ga­tie­le­ning.

Dit zorg­de voor een ge­haal en ge­trek met DNA-voor­zit­ter Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons die deels kon mee­gaan met de eis van de op­po­si­tie. Zij kon zich ech­ter niet te­rug­vin­den in het voor­stel om de ver­ga­de­ring aan te hou­den tot­dat al­le do­cu­men­ten zijn toe­ge­stuurd door Fi­nan­ci­ën­mi­nis­ter Gill­m­o­re Hoef­draad. On­der pro­test heeft de op­po­si­tie de ver­ga­de­ring bij­ge­woond, maar kwam in haar pre­sen­ta­ties steeds te­rug op de le­nin­gen met het Internationaal Mo­ne­tair Fonds (IMF), de Is­la­mi­ti­sche Ont­wik­ke­lings­bank en de Staats­obli­ga­tie die vol­gens hen vroeg of laat de ge­meen­schap duur zal ko­men te staan in de vorm van af­los­sin­gen en ren­te­af­los­sin­gen. Voor 2017 heeft het Mi­nis­te­rie van Fi­nan­ci­ën SRD 500 mil­joen op­ge­bracht. “Dit is zeer mis­lei­dend, want al­leen de pas uit­ge­ge­ven obli­ga­tie­le­ning van USD 550 mil­joen, met een ren­te­voet van 9.25 pro­cent per jaar, vraagt het volk om USD 46 mil­joen ren­te, ter­wijl we cir­ca USD 50 mil­joen voor de af­los­sing ver­schul­digd zijn. Dit wordt sa­men ruim USD 100 mil­joen per jaar”, zegt Asis­ku­mar Ga­ja­dien (VHP).

Am­zad Ab­doel heeft een heel an­de­re kijk op de le­nin­gen die er door de re­ge­ring zijn aan­ge­gaan. Het aan­gaan van de IMF-deal heeft zijns in­ziens deu­ren voor Su­ri­na­me ge­o­pend met de bes­te be­doe­lin­gen. “El­ke re­ge­ring die het meent met het volk kijkt uit, on­der­han­delt en zoekt naar haar ver­mo­gen de bes­te mo­ge­lijk­he­den voor het volk”, meent Ab­doel. “Er wor­den keu­zes ge­maakt die ge­ba­seerd zijn op de hui­di­ge om­stan­dig­he­den en hoe die om­stan­dig­he­den zich ont­wik­ke­len. Van een cri­sis­si­tu­a­tie kun­nen wij best wel stel­len, dat de om­stan­dig­he­den con­stant ver­an­de­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.