CTS-kijk­ope­ra­ties in RCR me­di­cal cen­tre

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Van 2 tot en met 11 no­vem­ber 2016 zal chi­rurg Chan­der Ma­ha­bier Car­paal Tun­nel Syn­droom (CTS) kijk­ope­ra­ties uit­voe­ren in het RCR me­di­cal cen­tre aan de An­ton Drag­ten­weg. De­ge­nen die last heb­ben hier­van kun­nen zich in de­ze pe­ri­o­de la­ten ope­re­ren. Een deel van de kos­ten wordt ge­dekt door de ver­schil­len­de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en en een deel moet be­taald wor­den door de pa­ti­ënt zelf. “Zo een klei­ne aan­doe­ning kan zo­veel ty­pi­sche klach­ten ver­oor­za­ken. Het syn­droom waar­bij de ner­vus me­di­a­lis in de pols be­kneld raakt, kan ver­schijn­se­len ver­to­nen als een doof­ge­voel, wak­ker wor­den van tin­te­lin­gen, wap­pe­ren met de hand en bran­de­rig­heid. CTS geeft voor­al ’s nachts enor­me tin­te­lin­gen in duim, wijs­vin­ger en mid­del­vin­ger en kan lei­den tot zelfs kracht­ver­lies waar­door u din­gen uit de han­den laat val­len“, legt Ma­ha­bier uit.

Voor het be­han­de­len van CTS zijn twee ope­ra­ties mo­ge­lijk: een open ope­ra­tie via een in­ci­sie in de hand­palm of een kijk­ope­ra­tie via een klei­ne­re in­ci­sie in een huid­plooi van de on­der­arm, dicht bij de pols. Bei­de ope­ra­ties zijn qua re­sul­taat even goed, be­na­drukt Ma­ha­bier, maar de kijk­ope­ra­tie heeft zijn voor­keur. “De in­ci­sie is klei­ner en je kunt met de kij­ker al­leen de band door­ne­men die op de ze­nuw drukt, ter­wijl de bo­ven­lig­gen­de struc­tu­ren in­tact blij­ven. De in­ci­sie ge­beurt bo­ven­dien op een plek die niet da­ge­lijks be­last wordt, zo­als bij de hand­palm wel het ge­val is. En de snee pro­beert men op een zo­da­ni­ge plek bij de pols te ma­ken dat die niet op­val­lend is en ook geen last vormt voor da­ge­lijk­se be­zig­he­den. Bij een kijk­ope­ra­tie her­stelt de pa­ti­ënt ook snel­ler. Veel men­sen kun­nen na ruim 48 uur hun da­ge­lijk­se be­zig­he­den al­weer uit­voe­ren”, zegt Ma­ha­bier.

Het over­gro­te deel van de CTS-pa­ti­ën­ten is vrouw en op­val­lend is ook dat een groot deel van de pa­ti­ën­ten tus­sen de 20 en 65 jaar oud is. Pa­ti­ën­ten die bij het RCR me­di­cal cen­tre ge­o­pe­reerd wil­len wor­den, kun­nen con­tact op­ne­men met het RCR. Ma­ha­bier geeft aan dat hij in de­ze pe­ri­o­de per dag vier kijk­ope­ra­ties kan doen en dus tot en met 11 no­vem­ber ruim meer dan 40 pa­ti­ën­ten kan hel­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.