Oud-on­der­wijs­mi­nis­ter San­dri­man over­le­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Wal­ther San­dri­man is gis­te­ren ko­men te over­lij­den. San­dri­man was tij­dens de twee­de ambts­ter­mijn van toen­ma­lig pre­si­dent Ro­nald Ve­ne­ti­aan en vi­ce­pre­si­dent Ju­les Ajod­hia (20002005) mi­nis­ter van On­der­wijs en Volks­ont­wik­ke­ling ge­weest.

De oud-be­winds­man was na­mens de po­li­tie­ke par­tij Pert­ja­jah Lu­hur (PL) voor­ge­dra­gen voor de­ze post. Hoe­wel hij de laat­ste ja­ren niet meer ac­tief was bin­nen de par­tij, is hij al­tijd lid ge­ble­ven van de PL. Paul So­mo­hard­jo, voor­zit­ter van de PL, zegt dat met het heen­gaan van San­dri­man een goe­de kracht ver­lo­ren is ge­gaan. De voor­zit­ter geeft aan dat er een be­roep ge­daan kon wor­den op het lid San­dri­man. San­dri­man was ge­du­ren­de zijn le­ven ook lid van Li­ons Club Paramaribo Cen­tral waar hij zich be­zig­hield met so­ci­aal werk. De oud-on­der­wijs­mi­nis­ter laat een vrouw en zoon ach­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.