Meer dan drie­dui­zend ge­won­den in ver­keer

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – In het ver­keer zijn tot en met 31 ok­to­ber dit jaar niet min­der dan 3206 ge­won­den in het ver­keer ge­re­gi­streerd. Dit blijkt uit de sta­tis­tie­ken die het Korps Su­ri­na­me Ver­keers­vrij­wil­li­gers (KSV) heeft ont­van­gen van de af­de­ling Me­di­sche re­gi­stra­tie van het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo.

Hel­mut Ge­zi­us, voor­zit­ter van het KSV, zegt aan de krant dat 370 voet­gan­gers, 129 wiel­rij­ders, 1494 mo­tor­rij­ders, 1136 au­to-in­zit­ten­den en 77 per­so­nen die tot de ca­te­go­rie ove­ri­gen be­ho­ren, ge­wond zijn ge­raakt. Dit jaar zijn al 60 ver­keers­do­den ge­re­gi­streerd van wie 30 brom­fiet­sers. Dit aan­tal om­ge­ko­men brom­fiet­sers is vol­gens Ge­zi­us gi­gan­tisch. Hij weet dat 2009 een piek ken­de met 37 brom­fiet­sers die om­kwa­men in het ver­keer. Van­af 2009 was er con­se­quent een af­na­me van het aan­tal ver­keers­do­den. De KSV-voor­zit­ter zegt dat bij het be­kij­ken van de on­ge­val­cij­fers en die van de ver­keers­do­den blijkt, dat Su­ri­na­me zich aan­sluit bij de in­ter­na­ti­o­na­le trend. Hij ver­wijst daar­bij naar een on­der­zoek naar ver­keers­on­vei­lig­heid on­der jon­ge­ren in Vlaan­de­ren. Daar­uit blijkt dat per­so­nen in de leef­tijd van 15 tot 24 jaar de groot­ste kans heb­ben om dood te gaan in het ver­keer of zwaar­ge­wond te ra­ken. Vol­gens hem is in Su­ri­na­me een der­ge­lijk beeld ook te zien, om­dat de groot­ste groep ge­won­den in de leef­tijds­groep 15 tot 24 jaar te vin­den is. “We slui­ten per­fect aan bij het beeld in meer­de­re lan­den. Het is geen uit­zon­de­ring dat on­der de­ze leef­tijds­groep meer on­ge­luk­ken zijn.” Ge­zi­us zegt dat een on­der­zoek dat in 2010 in de re­gio is ge­daan, uit­wijst dat ver­keers­on­vei­lig­heid doods­oor­zaak num­mer een is voor men­sen in de leef­tijds­groep 5 tot 14 jaar. Het is doods­oor­zaak num­mer twee voor de leef­tijds­groep 15 tot 24 jaar. Dat jon­ge­ren meer ver­keers­slacht­of­fers wor­den, ligt on­der meer aan het feit dat ze al­co­hol en drugs ge­brui­ken en in de avond­uren meer uit­gaan. De­ze za­ken wor­den mee­ge­no­men. Het on­ge­val­len­ri­si­co wordt ver­hoogd, om­dat de leef­tijds­groep 15 tot 24 jaar niet zo­veel ki­lo­me­ters heeft ge­re­den qua rij­er­va­ring in ver­ge­lij­king met ou­de­re per­so­nen. De ge­rin­ge rij­er­va­ring is vol­gens Ge­zi­us ook een fac­tor. Daar­naast zijn er leef­tijds­ge­re­la­teer­de fac­to­ren, zo­als het on­af­han­ke­lijk en over­moe­dig wil­len zijn van jon­ge­ren en het ne­men van ri­si­co’s. De jon­ge­ren zijn ook uit op pres­ta­tie­drang en vin­den een au­to een sta­tus die aan­geeft dat ze geweldig zijn, waar­door ze ge­neigd zijn om hun rij­ge­drag en deel­na­me aan het ver­keer an­ders in te rich­ten. Daar­bij gaan ze over tot lui­de mu­ziek, stun­ten of hard­rij­den. Ze heb­ben ver­der in ver­ge­lij­king tot an­de­re leef­tijds­groe­pen min­der de nei­ging zich te hou­den aan de ver­keers­re­gels. Bij jon­ge­ren gaat het veel­al om het stoe­re ge­drag bij al­co­hol­ge­bruik. Voor­al als ze met pas­sa­giers rij­den, is vol­gens Ge­zi­us een ver­keers­on­ge­val niet uit te slui­ten. Hij merkt op dat de jon­ge­ren in de leef­tijds­groep 15 tot 24 jaar veel­al te­gen een voor­werp aan­ko­men. Dat kan zijn te­gen een muur, boom of paal, om­dat ze de macht over het stuur ver­lie­zen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.