Meer vrije tijd voor po­li­tie met nieuw dienst­roos­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het pi­lot­pro­ject van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me, waar­bij een nieuw dienst­roos­ter se­dert vo­ri­ge maand is ge­ïn­tro­du­ceerd, is tot nu toe re­de­lijk goed ver­lo­pen. Com­mis­sa­ris van po­li­tie An­to­nio Chin zegt dat de eerste re­ac­tie van de po­li­tie­man­nen is ge­weest dat ze meer vrije tijd heb­ben. Met het nieu­we dienst­roos­ter draai­en ze de mor­gen­dienst daar­na de mid­dag­dienst en ver­vol­gens de nacht­dienst. Daar­na zijn ze twee da­gen vrij om ver­vol­gens een nieu­we shift te draai­en. De­ze pi­lot wordt mo­men­teel ge­hou­den op en­ke­le sta­ti­ons per re­gio.

Vol­gens Chin ligt het in de be­doe­ling om een uit­brei­ding van het aan­tal po­li­tie­sta­ti­ons te la­ten plaats­vin­den. Hij be­na­drukt dat uit­ein­de­lijk het nieu­we dienst­roos­ter lan­de­lijk zal wor­den ge­ïm­ple­men­teerd. Hij legt uit dat er bij de pi­lot­sta­ti­ons nu vijf ploe­gen­dien­sten zijn in plaats van vier zo­als het was met het ou­de dienst­roos­ter. Van­daag vindt de eva­lu­a­tie plaats sa­men met de res­sort­com­man­dan­ten en de chef van dienst van de pi­lot­sta­ti­ons. Die zul­len dan na­de­re in­struc­ties krij­gen, zo­dat al­les goed ver­loopt.

Chin zegt dat re­ke­ning mee ge­hou­den dient te wor­den dat het niet lan­de­lijk in een keer kan wor­den ge­ïm­ple­men­teerd, want dan kun­nen er ca­pa­ci­teits­pro­ble­men ont­staan. Met het vo­ri­ge dienst­roos­ter wa­ren er ook ca­pa­ci­teits­pro­ble­men. Chin zegt dat er van de hui­di­ge ca­pa­ci­teit ge­bruik wordt ge­maakt om po­li­tie­man­nen voor het nieu­we dienst­roos­ter in te zet­ten. On­danks er een ca­pa­ci­teits­pro­bleem is, vindt hij het be­lang­rijk dat de po­li­tie­man­nen meer vrije tijd heb­ben. Hij zegt dat de po­li­tie­zorg ge­ga­ran­deerd blijft en dat de men­sen uit­ge­rust weer aan het werk kun­nen om kwa­li­ta­tief be­te­re pro­duc­tie te le­ve­ren. De Su­ri­naam­se Po­li­tie­bond meldt dat van­af maan­dag meer po­li­tie­sta­ti­ons het nieu­we dienst­roos­ter zul­len uit­voe­ren. Vol­gens de bond zul­len ze­ker zes­tien sta­ti­ons er­bij ko­men naast de bu­reaus die reeds de pi­lot draai­en. De bond meldt dat res­sort­com­man­dant He­mant­koe­mar Sard­joe van Le­ly­dorp flexi­bi­li­teit heeft ge­toond bij het draai­en van de pi­lot in zijn res­sort. De bond ziet hem graag als de ‘im­ple­men­ta­tiema­na­ger’ zo­dat hij an­de­re res­sort­com­man­dan­ten kan uit­leg­gen hoe zij het sys­teem moe­ten aan­pak­ken. In Le­ly­dorp heeft de pi­lot dank­zij Sard­joe ui­ter­ma­te goed ge­werkt. De bond merkt op dat mi­nis­ter Jen­ni­fer van DijkSi­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie en pre­si­dent De­si Bou­ter­se zich vol­le­dig kun­nen te­rug­vin­den in het nieu­we dienst­roos­ter dat als pi­lot wordt ge­draaid.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.