MinOWC- NK BE-Strea­ming event goed ont­van­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur (OWC) heeft dins­dag de ope­ning van het NK-MinOWC BE-Strea­ming jeugd event in Ho­tel To­ra­ri­ca ver­richt. De be­winds­man sprak de leer­lin­gen van de scho­len Sun­ny Point 1 en 2 toe. Het doel van de­ze spe­ci­a­le at­trac­tie van de Na­ti­o­na­le Kunst­beurs (NK), wel­ke in sa­men­wer­king met het Mi­nis­te­rie van OWC wordt ge­or­ga­ni­seerd, is om de leer­lin­gen op een cre­a­tie­ve ma­nier be­wust te ma­ken van kunst en kunst­zin­nig­heid.

Pe­neux riep de jeugd op om te doen waar hij van houdt, doe­len­de op het kunst­zin­nig be­zig zijn.“Niet ie­der­een hoeft arts te wor­den. Het gaat er ge­woon om, dat je jouw brood op een eer­lij­ke ma­nier kan ver­die­nen. Van­daag heeft men je uit­ge­legd hoe kunst in el­kaar zit. Mis­schien raak je zo ge­ïn­spi­reerd, dat je de bes­te kun­ste­naar van Su­ri­na­me kan wor­den. Mid­dels de BE-Strea­ming (me­tho­de) ge­ïn­tro­du­ceerd door het BEIP (Ba­sic Édu­ca­ti­on Im­pro­ve­ment Pro­gram) wordt de­ze keer de A van Stream (Scien­ce Tech­no­lo­gy Rea­ding Eco­no­mics Arts and Math) uit­ge­licht.

Ook ver­de­re stu­dies zo­als mu­ziek, kunst en cul­tuur en li­cha­me­lij­ke op­voe­ding moe­ten ver­der wor­den uit­ge­breid en bin­nen het cur­ri­cu­lum wor­den op­ge­no­men. Hier gaat eerst een pi­lot aan voor­af en we moe­ten zor­gen voor kun­di­ge do­cen­ten. Hier­na kan de im­ple­men­ta­tie plaats­vin­den, al­dus de be­winds­man. Pe­neux was zeer on­der de in­druk van de ver­schil­len­de cre­a­ties en tech­nie­ken, en vindt dat ze goed te ge­brui­ken zijn bin­nen de scho­len. El­ke leer­ling ver­dient een kans en het mi­nis­te­rie is al­tijd be­reid iets te doen voor de so­ci­aal zwak­ke leer­lin­gen. Op het ge­bied van kunst zijn wij ze­ker op een ‘high le­vel’. Het is daar­om ook wel uniek dat naar de 21ste eeuw toe de BEStrea­ming is in­ge­voerd met een stuk­je ‘art’, zei Pe­neux. De be­winds­man kreeg de eer het eerste ‘kunst­werk’ op het pa­neel te zet­ten. Zijn te­ke­ning werd me­de aan­ge­vuld door de di­rec­teur van het di­rec­to­raat Cul­tuur, Stan­ley Si­doel. De leer­lin­gen leer­den tech­nie­ken als: schil­der­kunst ver­vaar­di­gen, news­pa­per craft, pho­to­shop en kon­den ook knut­se­len. Zij leer­den zelf verf ma­ken mid­dels een meng­sel van meel, zout­wa­ter en kleur­stof. Op de­ze ma­nier le­ren de kin­de­ren tij­dens het ver­vaar­di­gen van kunst ook een beet­je Scien­ce en het is pre­cies de­ze in­te­gra­tie van ver­schil­len­de vak­ken die er­voor zor­gen zal dat kin­de­ren be­ter zul­len pres­te­ren op de ver­schil­len­de leer­ge­bie­den. De Na­ti­o­na­le Kunst­beurs die 51 jaar be­staat, wordt dit jaar op twee lo­ca­ties ge­hou­den te we­ten de Ex­po-ruim­te van De Hal aan de Gro­te Com­bé­weg en in de Ban­ket­hal van Ho­tel To­ra­ri­ca. Dit, om zo­veel mo­ge­lijk kun­ste­naars de ge­le­gen­heid te ge­ven, hun wer­ken te ex­po­se­ren, maar ook om het pu­bliek te mo­ti­ve­ren tus­sen de lo­ca­ties te wan­de­len en te ge­nie­ten van de kunst­wer­ken in de bin­nen­stad en zo stil te staan bij de schoon­heid van on­ze bin­nen­stad om een ge­zon­de le­vens­stijl te pro­mo­ten. Het event van het Mi­nis­te­rie van OWC duurt tot en met van­daag, ter­wijl de NK tot en met 5 no­vem­ber wordt ge­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.