Aslui­ting Twin­nings­pro­ject mid­dels over­dracht ‘Mul­ti Court’

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Het Twin­nings­pro­ject, een pro­ject van het Chal­len­ge to Chan­ge a Li­fe is in ok­to­ber af­ge­rond. Er wordt aan­ge­ge­ven dat er vrij­dag ter af­slui­ting hier­van een of­fi­ci­ë­le over­dracht van een ‘Mul­ti Court’ zal plaats­vin­den op de Oe­day­rajs­ingh Var­ma school. Het Twin­nings­pro­ject zet zich in voor jon­ge­ren uit ar­me wij­ken.

Het Twin­nings­pro­ject heeft als mis­sie om jon­ge­ren uit ar­moe­de­wij­ken van Paramaribo meer kan­sen in de maat­schap­pij te ge­ven en drop-outs te voor­ko­men, al­dus het pers­be­richt. Dit door mid­del van het or­ga­ni­se­ren van en­ke­le ac­ti­vi­tei­ten waar­on­der sport en re­cre­a­tie. Vol­gens het pers­be­richt heeft Chal­len­ge to Chan­ge a Li­fe in een pe­ri­o­de van 2 jaar op drie scho­len in Paramaribo een on­der­wijs­con­cept ont­wik­keld waar­bij er na­school­se ac­ti­vi­tei­ten wor­den ge­or­ga­ni­seerd waar­mee jon­ge­ren ta­len­ten kun­nen ont­wik­ke­len.

Er staat dat het Chal­len­ge to Chan­ge a Li­fe zich op de­ze jon­ge­ren richt om­dat zij kwets­baar zijn en eer­der ge­neigd zijn om de school vroeg­tij­dig te ver­la­ten. Om bo­ven­staan­de mis­sie en vi­sie con­creet aan te pak­ken zal Chal­len­ge to Chan­ge a Li­fe do­cen­ten op drie scho­len de no­di­ge scho­ling ge­ven. Jon­ge­ren­wer­kers die lei­ding ge­ven aan de na­school­se ac­ti­vi­tei­ten zul­len ook ge­schoold wor­den waar­bij de na­druk bij hun ge­legd zal wor­den op ta­len­t­ont­wik­ke­ling. Na­school­se ac­ti­vi­tei­ten zul­len ge­fa­ci­li­teerd wor­den ge­richt op jon­ge­ren van de part­ner­scho­len en de di­rec­te om­ge­ving. Het Twin­nings­pro­ject is een pro­ject waar­bij de sa­men­wer­king tus­sen maat­schap­pe­lij­ke in­stel­lin­gen van Su­ri­na­me en Ne­der­land wordt be­vor­derd en het wordt ge­fi­nan­cierd door de Ne­der­land­se over­heid.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.