De­le­ga­tie Jus­pol naar VS voor trai­ning in ge­van­ge­nis­we­zen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een de­le­ga­tie van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie (Jus­pol) zal van 6 tot 12 no­vem­ber op uit­no­di­ging in de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka, in Co­la­ra­do, ver­toe­ven voor ori­ën­ta­tie en trai­ning op het ge­bied van het ge­van­ge­nis­we­zen. Dit meldt het mi­nis­te­rie in een pers­be­richt. De de­le­ga­tie be­staat uit of­fi­cie­ren van de straf­in­rich­tin­gen, be­stuurs­le­den van de stich­ting Be­heer en Ex­ploi­ta­tie Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­tin­gen en twee wet­ge­vings­ju­ris­ten. Het be­zoek vloeit voort uit een sa­men­wer­king tus­sen de hoofd­af­de­ling De­lin­quen­ten­zorg en de Ame­ri­kaan­se am­bas­sa­de die al ge­rui­me tijd mid­dels trai­ning de kwa­li­teit van het ge­van­ge­nis­we­zen in ons land helpt op­voe­ren. Het is de be­doe­ling dat de groep een ori­ën­ta­tie be­zoek brengt aan het cor­rec­tie­cen­trum en een trai­ning in re­ha­bi­li­ta­tie van ge­de­ti­neer­den krijgt, om zo­doen­de be­ter zicht te krij­gen in de ge­van­ge­nis­in­du­strie. Van­we­ge het be­leid van het mi­nis­te­rie om de pe­ni­ten­ti­ai­re in­rich­tin­gen te ver­zelf­stan­di­gen en na­tuur­lijk de te ver­wach­ten ont­wik­ke­lin­gen met be­trek­king tot de re­gel­ge­ving is het be­lang­rijk dat het be­stuur van de stich­ting Be­heer en Ex­ploi­ta­tie Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­tin­gen en wet­ge­vings­ju­ris­ten ook deel uit­ma­ken van de de­le­ga­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.