Dit week­eind Aran­ge­tram van Evi­ta Is­sa en Laks­hi­ni Rad­hoe

Times of Suriname - - CULTUUR -

PARAMARIBO – Dit week­eind doen twee stu­den­ten van Dans­school Mad­hoe­rie Su­ri­na­me, na­me­lijk Evi­ta Is­sa en laks­hi­ni Rad­hoe, on­der be­ge­lei­ding van gu­ru Mad­hoe­rie Jag­mohan hun Aran­ge­tram (dans­exa­men).

De Aran­ge­tram van Evi­ta Is­sa vindt plaats op 5 no­vem­ber in The­a­ter Tha­lia. Op 14-ja­ri­ge leef­tijd start­te Evi­ta bij Jag­mohan met de klas­sie­ke In­di­a­se dans­stijl Bha­ra­ta Na­tyam. Toen zij 16 was, be­sloot zij zich ver­der in de dans te ver­die­pen via een uni­ver­si­tai­re dans­op­lei­ding in het bui­ten­land. Ze deed ook mee aan tal­lo­ze work­shops in de dans­stij­len bal­let, con­tem­po­ra­ry, (afro) jazz, fol­klo­re- en ball­room­dans. Met hulp van Mar­lè­ne Lie A Ling is Is­sa bin­nen twee ja­ren klaar­ge­stoomd voor een dans­stu­die in het bui­ten­land en zij slaag­de voor het toe­la­tings­exa­men van de Uni­ver­si­ty of South Flo­ri­da, School of The­a­tre & Dan­ce. Zij be­haal­de Mag­na Cum Lau­de haar BFA (Ba­che­lor in Fi­ne Arts) in The­a­tre & Dan­ce. Is­sa heeft door de ja­ren heen er­va­ring op­ge­daan in lan­den als USA, Bra­zi­lië, In­dia, Frank­rijk, Ita­lië, Zwit­ser­land en Ne­der­land. Het bleef een gro­te droom om haar Bha­ra­ta Na­tyam Aran­ge­tram te doen en dit week­eind is het ein­de­lijk zo­ver dat ze die droom kan waar­ma­ken. De Aran­ge­tram van Laks­hi­ni Rad­hoe is op zon­dag 6 no­vem­ber in het Jeugd­the­a­ter On Sta­ge. Van kleins af aan is Rad­hoe ge­ïn­te­res­seerd in In­di­a­se klas­sie­ke dans. In 2001 be­gon zij met dans­les­sen bij haar gu­ru, Ka­vi­ta Ramp­hal. In 2006 kreeg zij de kans om zich ver­der te ver­die­pen in Bha­ra­ta Na­tyam on­der be­ge­lei­ding van gu­ru Jag­mohan. Rad­hoe ver­diept zich thans al lan­ger dan 15 jaar in Bha­ra­ta Na­tyam en is meer dan ooit ge­reed om haar bij­dra­ge te le­ve­ren in het be­hou­den en uit­brei­den van de­ze dans­kunst in Su­ri­na­me. Het af­ge­lo­pen jaar heeft zij als as­sis­tent do­cent van Dans­school Mad­hoe­rie on­der be­ge­lei­ding van gu­ru Jag­mohan de­ze dans­kunst ge­ïn­tro­du­ceerd in het di­s­trict Wa­ni­ca en zij is als dans­do­cent ver­bon­den aan Art La­bo­ra­to­ri­um Su­ri­na­me. Gu­ru Mad­hoe­rie Jag­mohan zegt erg trots te zijn op haar leer­lin­gen die dit week­eind gaan af­dan­sen. “Een dan­se­res moet van bin­nen uit een dan­se­res zijn, want het gaat niet slechts om het be­heer­sen van de dans­stap­pen. Hoe mooi­er het hart van bin­nen, hoe mooi­er de dans naar bui­ten komt”, al­dus Jag­mohan. Jag­mohan die al van jongs af aan wist dat zij van dan­sen haar le­ven zou ma­ken, deed in 1987 haar Aran­ge­tram on­der be­ge­lei­ding van gu­ru Smt. Ra­ja­ma­ni uit Ban­galo­re en

Smt. Lies­beth Ben­nink uit Ne­der­land. Zij be­gon haar ei­gen dans­school in Ne­der­land en kan ge­re­kend wor­den tot een van de pi­o­niers van Bha­ra­ta Na­tyam in Ne­der­land. In 1997 in­tro­du­ceer­de zij ei­gen­han­dig de­ze dans­kunst in Su­ri­na­me. En­ke­le hoog­te­pun­ten die Mad­hoe­rie heeft be­reikt op dans­ge­bied zijn het ver­zor­gen van op­tre­dens en het mee­wer­ken aan tv-pro­duc­ties in di­ver­se lan­den zo­als Ne­der­land, In­dia, Tri­nidad & To­ba­go en Su­ri­na­me. De edu­ca­tie­ve tv-pro­gram­ma’s en work­shops voor kin­de­ren wa­ren voor haar de meest bij­zon­de­re. Blije ge­zich­ten van scho­lie­ren, het scha­ter­la­chen van kin­de­ren met een au­di­tie­ve be­per­king en rit­mi­sche be­we­gin­gen van kin­de­ren met een li­cha­me­lij­ke be­per­king zijn waar­de­vol­le her­in­ne­rin­gen voor haar. Ver­schil­len­de awards en hul­di­gin­gen die zij in zo­wel In­dia als Su­ri­na­me heeft ont­van­gen van­we­ge haar in­zet om de Bha­ra­ta Na­tyam dans­kunst over te dra­gen, ver­ster­ken haar te­vre­den ge­voel. Zij vindt het te­vens een eer dat in 2013 Dans­school Mad­hoe­rie als eni­ge bui­ten­land­se dans­school een uit­no­di­ging ont­ving om met Su­ri­naam­se en Ne­der­land­se stu­den­ten deel te ne­men aan de jaar­lijks te­rug­ke­ren­de gro­te dans­fes­ti­vals in Ban­galo­re, Chen­nai en Ma­ha­bali­pu­ram.

Naast de Aran­ge­trams van Is­sa en Rad­hoe heeft Jag­mohan in to­taal 22 do­cen­ten, on­der wie haar doch­ter Aar­tie Jag­mohan, be­ge­leid tot hun Aran­ge­tram.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.