Adem­be­ne­men­de plaat­sen Kas­teel Mir in Be­la­rus

Times of Suriname - - CULTUUR -

Het kas­teel Mir ligt in de buurt van Mir in WitRus­land, 29 ki­lo­me­ter ten noord­wes­ten van kas­teel Nes­vizh. De bouw van het kas­teel be­gon aan het ein­de van de 15e eeuw, in go­ti­sche stijl. Het kas­teel werd door Graaf Ili­nich aan het be­gin van de 16e eeuw vol­tooid. Rond 1568 kwam het kas­teel in han­den van Graaf Rad­zi­wil, die het kas­teel ver­bouw­de naar re­nais­san­ce­stijl. Een pa­leis van drie ver­die­pin­gen werd langs de oos­te­lij­ke en noor­de­lij­ke mu­ren van het kas­teel ge­bouwd. Ge­pleis­ter­de fa­ça­des wer­den ver­fraaid met kalk­steen­por­ta­len, pla­ten, bal­kons en por­tie­ken. Er zijn te­vens ook een aan­tal ele­men­ten in ba­rok­ke stijl aan toe­ge­voegd. Na­dat het kas­teel bij­na een eeuw had leeg­ge­staan en zwa­re scha­de had op­ge­lo­pen tij­dens het be­wind van Na­po­le­on, werd het kas­teel we­der­om aan het ein­de van de 19e eeuw ge­res­tau­reerd.

In 1813, na de dood van Do­mi­nik Rad­zi­will, kwam het kas­teel in han­den van zijn doch­ter Ste­fa­nia, die trouw­de met Lud­wig zu SaynWitt­gen­stein-Ber­le­burg. Daar­na werd het kas­teel ei­gen­dom van hun doch­ter Ma­ria, die trouw­de met Prins Chlod­wig Ho­hen­lo­cheSchil­ling­furst. Hun zoon, Mauri­ce Ho­hen­lo­cheSchil­lig­furst, ver­kocht het kas­teel in 1895 aan Mi­ko­laj Swi­a­to­pelk-Mir­ski van de fa­mi­lie Bi­a­ly­nia. Mi­ko­lajs zoon Mi­chal is be­gon­nen het kas­teel te her­bou­wen vol­gens het plan van ar­chi­tect Te­o­dor Burs­ze. In 1920 en 1930 wer­den ele­men­ten in de stijl van de Se­ces­sie en ro­man­tiek toe­ge­voegd en er werd ron­d­om een park aan­ge­legd. Tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log dien­de het kas­teel als ge­van­ge­nis­kamp en get­to. De fa­mi­lie Swi­a­to­pelk-Mir­ski heeft het kas­teel tot 1939 in zijn be­zit ge­had. Het land er­om heen was aan­ge­legd als een park.

De hui­di­ge vorm van het kas­teel is een tes­ta­ment van de vaak tur­bu­len­te ge­schie­de­nis van de­ze re­gio in WitRus­land. Mir is een unie­ke her­in­ne­ring aan de oor­spron­ke­lij­ke ar­chi­tec­tuur van Wit-Rus­land. Het kas­teel is ge­maakt van ro­de bak­ste­nen en heeft een vier­kan­te plat­te­grond wat een aan­vul­ling is op el­ke hoek to­ren­ver­de­di­ging. Het is in­te­res­sant dat de ver­de­di­ging to­rens zijn ver­sierd met or­na­men­ten. De vijf­de to­ren met pad­acím brug was dui­de­lijk en heeft de vorm van een ga­te­way. Het kas­teel werd ge­bouwd op de plaats van het oor­spron­ke­lij­ke hou­ten fort. In het jaar 2000 werd het kas­teel op de We­rel­derf­goed­lijst van de Unes­co ge­plaatst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.