Te­rug­keer snel­weg­po­li­tie ver­der weg dan ooit

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

DRIEBERGEN - Ter­wijl maat­schap­pe­lij­ke or­ga­ni­sa­ties har­der dan ooit roe­pen om de te­rug­keer van de snel­weg­po­li­tie heeft de Lan­de­lij­ke Een­heid van de po­li­tie be­slo­ten de stek­ker te trek­ken uit een spe­ci­aal team dat zich hier­op richt­te.

De helft van de veer­tig dien­ders die deel uit­maak­ten van het zo­ge­he­ten ver­keers­hand­ha­vings­team (VHT) krijgt an­de­re ta­ken. De rest mag ra­dar­wa­gens be­man­nen. Vol­gens Ed Kras­zew­ski van de Lan­de­lij­ke Een­heid was het VHT suc­ces­vol. De dien­ders die er deel van uit­ma­ken schre­ven ve­le dui­zen­den boe­tes uit. Dat het des­on­danks per 1 ja­nu­a­ri vol­gend jaar wordt op­ge­he­ven, komt om­dat de Lan­de­lij­ke Een­heid vast­houdt aan een af­spraak die werd ge­maakt tij­dens de vor­ming van de na­ti­o­na­le po­li­tie. Ver­keer is de taak van de re­gi­o­na­le een­he­den. In­clu­sief de snel­we­gen. De Vol­vo’s van de Lan­de­lij­ke Een­heid moe­ten zich rich­ten op be­strij­ding van ge­or­ga­ni­seer­de mis­daad. In de prak­tijk blij­ken de re­gio’s he­le­maal geen tijd te heb­ben om te ja­gen op hard­rij­ders, bum­per­kle­vers en men­sen die tij­dens het rij­den met hun smartpho­ne rom­me­len. Het VHT kwam er be­gin 2015 om het daar­door ont­sta­ne machts­va­cu­üm op de snel­we­gen een klein beet­je te dich­ten. Er is de re­gio’s op­ge­dra­gen meer werk van ver­keer te ma­ken.

De ge­vol­gen van de eer­de­re keu­ze zijn dui­de­lijk zicht­baar in de sta­tis­tie­ken. Het aan­tal au­to­mo­bi­lis­ten dat van­we­ge ern­sti­ge ver­keers­over­tre­din­gen langs de kant van de weg wordt ge­zet daal­de van 1,1 mil­joen in 2010 naar min­der dan de helft van dit ge­tal drie jaar la­ter. Te­ge­lij­ker­tijd stijgt het aan­tal ver­keers­do­den en ern­stig ge­won­den. Voor­al sinds de op­mars van de smartpho­ne con­sta­teer­den het open­baar mi­nis­te­rie en Ver­bond van Ver­ze­ke­raars eer­der al in de­ze krant. Ook op au­to­mo­bi­lis­ten oe­fent het ap­pen, mai­len en bel­len een on­weer­staan­ba­re aan­trek­kings­kracht uit. Re­gel­ma­tig met fa­ta­le ge­vol­gen.

In­tern is het be­sluit het ver­keers­team op te doe­ken be­roerd ge­val­len. De ge­spe­ci­a­li­seer­de ploeg lag bij de dien­ders erg goed. Met na­me de ou­de gar­de - die de tijd van de le­gen­da­ri­sche Por­s­ches nog heeft mee­ge­maakt vindt het on­ver­teer­baar dat ver­keers­sur­veil­lan­ce geen hoofd­taak meer is. De dien­ders mo­gen ver­keers­huf­ters al­leen nog maar aan­pak­ken als ze tijd over heb­ben.

(De Te­le­graaf/ foto: au­to­vi­sie.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.