Je kunt van na­ti­o­na­li­teit geen ras ma­ken

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

SCHIP­HOL - Met de stel­ling dat een na­ti­o­na­li­teit niet het­zelf­de is als een ras heeft hoog­le­raar en rechts­fi­lo­soof Paul Cli­teur het gis­te­ren op­ge­no­men voor PVV-lei­der Geert Wil­ders. “Je kunt van een na­ti­o­na­li­teit geen ras ma­ken en van een ras geen na­ti­o­na­li­teit”, al­dus Cli­teur.

Hij ging gis­te­ren in het Jus­ti­ti­eel Com­plex Schip­hol in Bad­hoe­ve­dorp als ge­tui­ge­des­kun­di­ge in op de be­te­ke­nis en de straf­baar­heid van de ‘min­der-Ma­rok­ka­nen’-uit­spraak van Wil­ders.

Vol­gens hem wordt in de wet al­leen ge­spro­ken over dis­cri­mi­na­tie op ba­sis van ras, ge­loof, han­di­cap, ge­slacht of sek­su­e­le ge­aard­heid, maar niet over na­ti­o­na­li­teit of her­komst. “Je kunt ook zeg­gen: wenst u min­der Ame­ri­ka­nen, min­der Ma­lei­si­ërs of Sy­ri­ërs in Ne­der­land. Dat is mis­schien hard­voch­tig, maar geen ra­cis­me.”

Of­fi­cier van jus­ti­tie Wouter Bos wees hem tij­dens zit­ting op het in­ter­na­ti­o­na­le ver­drag te­gen ras­sen­dis­cri­mi­na­tie, waar­in be­hal­ve ras en huids­kleur ook na­ti­o­na­le af­komst wordt ge­noemd.

Cli­teur meent des­on­danks dat de Ne­der­land­se wet niet ver­der moet wor­den op­ge­rekt door de Ho­ge Raad, die het aan­zet­ten tot on­ver­draag­zaam­heid straf­baar maakt. Die toe­voe­ging be­perkt het werk van po­li­ti­ci, vindt de ge­tui­ge-des­kun­di­ge. Het is hun kern­taak om maat­schap­pe­lij­ke mis­stan­den te be­noe­men. Hij pleit­te voor een klas­sie­ke vorm van to­le­ran­tie, ook als je het met stand­pun­ten hef­tig on­eens bent.

Als de vrijheid van ex­pres­sie zo zwaar on­der vuur ligt, dan is het juist nood­za­ke­lijk de­ze ex­tra te be­scher­men. “Dat geldt ook voor bood­schap­pen die ons schok­ken of ver­ont­rus­ten”, al­dus de Leid­se hoog­le­raar.

Daar­naast zei hij dat uit­spra­ken van pro­mi­nen­te le­den van de PvdA, zo­als van frac­tie­voor­zit­ter Die­de­rik Samsom (‘Ma­rok­ka­nen heb­ben een et­nisch mo­no­po­lie op over­last’), veel dich­ter in de buurt van straf­baar­heid zit­ten. Cli­teur plaatst de PVVlei­der in het­zelf­de rij­tje als de Deen­se car­too­nist Kurt Wes­ter­gaard en schrij­ver Sal­man Rush­die als strij­ders voor het vrije woord. Vol­gens hem is de con­text van diens uit­la­tin­gen bij de be­oor­de­ling door de recht­bank van be­lang in een tijd­perk van aan­sla­gen op on­der meer Char­lie Heb­do en be­drei­gin­gen van is­lam­cri­ti­ci. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.