Gro­ning­se scho­lie­ren kre­gen di­plo­ma zon­der exa­men te doen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

GRO­NIN­GEN - Op een mid­del­ba­re school in Gro­nin­gen heb­ben leer­lin­gen een di­plo­ma ge­kre­gen zon­der dat zij al­le ver­plich­te exa­mens had­den ge­maakt. “Ie­mand ging naar ni­veau 4 na­dat hij dat met een co­ör­di­na­tor had ge­re­geld”, zegt een leer­ling te­gen het Dag­blad van het Noor­den. In de krant ko­men ver­schil­len­de (oud-)scho­lie­ren van het Al­fa Col­le­ge aan het woord. Zij zeg­gen dat niet al­le leer­lin­gen van de be­roeps­be­ge­lei­den­de leer­weg (bbl) aan de­zelf­de exa­men-ei­sen hoef­de te vol­doen.

“Er zijn men­sen ge­slaagd die niet al­le exa­mens had­den ge­maakt”, laat een van de scho­lie­ren we­ten. “Zo kreeg een zwan­ge­re scho­lier haar di­plo­ma zon­der dat ze haar laat­ste toet­sen hoef­de te ma­ken.” Voor zo­wel stu­den­ten als scho­lie­ren zou het on­dui­de­lijk zijn ge­weest wel­ke exa­mens er ge­haald moesten wor­den. Bij bbl was En­gels eerst geen exa­men­vak, maar la­ter in­eens wel. “Ter­wijl we een paar maan­den lang geen do­cent En­gels had­den”, al­dus een leer­ling.

Op de scho­len van het Al­fa Col­le­ge zou­den be­drei­gin­gen en on­rust aan de or­de van de dag zijn. Het on­der­wijs zou on­der meer te lij­den heb­ben on­der ru­zi­ën­de leer­krach­ten. Het Al­fa Col­le­ge wil nog niet re­a­ge­ren op het nieuws. “Wij be­spre­ken dit eerst met het per­so­neel. Aan het be­gin van de mid­dag ko­men we met een re­ac­tie.”

(AD/ foto: eu­rob­org.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.