Ra­heem Ster­ling ge­noot te­gen Bar­cel­o­na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ra­heem Ster­ling kwam dins­dag ze­ven­tig mi­nu­ten in ac­tie tij­dens de 3-1 over­win­ning van Man­ches­ter Ci­ty op Bar­cel­o­na. De aan­val­ler kwam zelf niet tot sco­ren, maar ge­noot met vol­le teu­gen van de Cham­pi­ons Le­a­gue­top­per. In een in­ter­view met Ga­ry Li­ne­ker bij de BBC ver­telt Ster­ling dat hij Li­ver­pool in 2015 ver­liet voor Ci­ty om zul­ke wed­strij­den te kun­nen spe­len.

Zijn me­ga­trans­fer maak­te het no­di­ge los in En­ge­land. Voor veel sup­por­ters van Li­ver­pool kwam de over­stap als een ver­ras­sing, maar Ster­ling was als pu­ber al be­zig met een der­ge­lij­ke trans­fer. “Ik heb dit nog nooit aan ie­mand ver­teld, maar ik zal nooit ver­ge­ten dat ik op vijf­tien­ja­ri­ge leef­tijd met mijn zaak­waar­ne­mer in de trein zat. We spra­ken toen al over on­ze plan­nen als de pe­ri­o­de bij Li­ver­pool niet zou wor­den wat we er­van ver­wacht­ten. Ik zei dat het een gi­gan­ti­sche club was en dat het voor mij een enor­me mo­ge­lijk­heid was, maar ik zei ook: ‘Als ik nog niets heb ge­won­nen en niet in de groot­ste com­pe­ti­ties speel als ik 22 ben, moet ik mijn op­ties be­kij­ken’.”

Ster­ling doelt dan op Cham­pi­ons League-voet­bal. In het sei­zoen 2014-15 kwam hij met Li­ver­pool uit in het mil­jar­den­bal, maar de groeps­fa­se was het eind­sta­ti­on en het sei­zoen daar­na volg­de de Eu­ro­pa League. “Je wilt al­tijd op het hoog­ste ni­veau spe­len. Ik heb nooit ge­zegd dat Li­ver­pool geen geweldig team is, maar ik kreeg de kans om bij Ci­ty met ‘s we­relds bes­te spe­lers te spe­len. Ik zeg niet dat Li­ver­pool geen goe­de spe­lers heeft, want dat is niet waar. Maar ik ben pre­cies waar ik wil­de zijn met het oog op mijn ont­wik­ke­ling. Het ging om de Cham­pi­ons League; ik wil­de te­gen de al­ler­groot­ste teams spe­len, zo­als Bar­cel­o­na.”

In Man­ches­ter leert Ster­ling bo­ven­dien veel van Jo­sep Gu­ar­di­o­la, die er een min­der een­di­men­si­o­na­le stijl op na­houdt dan en­ke­le van de voor­ma­li­ge trai­ners van Ster­ling. “Als vleu­gel­spe­lers de bal heb­ben, moe­ten ze een di­rec­te speel­stijl han­te­ren. Ze moe­ten voor­zet­ten ge­ven en zelf pro­be­ren te sco­ren. Voor mij is dat een enor­me bo­nus, want vo­rig sei­zoen was ik min­der be­trok­ken bij het spel dan zou moe­ten. Bij de trai­nin­gen on­der vo­ri­ge trai­ners moest je de bal vaak twee keer ra­ken en weer door. Daar raak je ge­wend aan, waar­door je je ei­gen iden­ti­teit ver­geet. Nu mix ik het een beet­je”, ver­telt de 21-ja­ri­ge En­gels­man, die dit sei­zoen tot vier doel­pun­ten kwam in tien com­pe­ti­tie­du­els.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.