Au­bameyang bui­ten se­lec­tie ge­la­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Dat Borus­sia Dort­mund-coach Tho­mas Tu­chel be­sloot Pier­reE­me­rick Au­bameyang te pas­se­ren voor de wed­strijd te­gen Spor­ting CP, zegt veel over een fra­gie­le sa­men­wer­king.

De pre­cie­ze re­den waar­om Au­bameyang door Tu­chel bui­ten de se­lec­tie werd ge­la­ten, daar zijn di­ver­se me­dia het nog niet over eens. Tu­chel zei zelf na af­loop dat hij de re­den van zijn be­sluit in­tern houdt. Vol­gens Dai­ly Mir­ror vloog Au­bameyang twee da­gen voor het Cham­pi­ons Le­a­gue­tref­fen met Spor­ting CP naar Ita­lië voor een fa­mi­lie­feest. Daar denkt Sky Ger­ma­ny an­ders over. Vol­gens het me­di­um was Tu­chel voor­lo­pig klaar met het ge­drag van zijn aan­vals­lei­der. Au­bameyang zou in de po­si­tie­wis­se­lin­gen bij Dort­mund aan de kaak heb­ben ge­steld. In de wed­strijd­be­spre­king zou hij meer­de­re ma­len ver­veeld op zijn te­le­foon heb­ben ge­ke­ken.

Au­ba zat tij­dens het tref­fen met Spor­ting op de tri­bu­ne, la­chend tus­sen twee vrien­den in. De ca­me­ra’s wa­ren op hen ge­richt toen ze het sta­di­on vlak voor het laat­ste fluit­sig­naal wil­den ver­la­ten Zijn ver­van­ger Adrien Ra­mos had voor de eni­ge goal van de wed­strijd ge­zorgd en ver­sterk­te de vraag waar de toe­komst van Au­bameyang ligt.

(Goal)

Pier­re-Eme­rick Au­bameyang (m) werd voor de Cham­pi­ons League-wed­strijd te­gen Spor­ting CP bui­ten de se­lec­tie ge­la­ten door trai­ner Tho­mas Tu­chel. (Foto: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.