Ber­ba­tov doet open sol­li­ci­ta­tie

Times of Suriname - - SPORT - Antho­ny Mar­ti­al is niet op­ge­roe­pen door bonds­coach Di­dier De­schamps van Frank­rijk voor het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Zwe­den en het oe­fen­du­el met Ivoor­kust. (Foto: Nus­port)

VOET­BAL - Di­mi­tar Ber­ba­tov is mo­men­teel trans­fer­vrij, maar hoopt dat daar snel ver­an­de­ring in komt. De spits doet in ge­sprek met de BBC een open sol­li­ci­ta­tie: hij wil dol­graag te­rug­ke­ren naar de Pre­mier League. In het ver­le­den droeg de tech­nisch be­gaaf­de Bul­gaar het shirt van Tot­ten­ham Hot­spur, Man­ches­ter Uni­ted en Ful­ham in En­ge­land.

Zijn laat­ste werk­ge­ver was PAOK, waar­voor hij af­ge­lo­pen sei­zoen vier keer scoor­de in ze­ven­tien wed­strij­den. Sinds zijn ver­trek zit de 35-ja­ri­ge aan­val­ler zon­der club. “Als je een­maal in de Pre­mier League hebt ge­speeld, wil je ner­gens an­ders meer heen”, ver­telt hij. “Ik weet waar ik sta in dit punt van mijn car­ri­è­re. Ik zou graag voor een ploeg spe­len die ge­bruik­maakt van mijn er­va­ring en ken­nis.” Ber­ba­tov ver­liet En­ge­land in ja­nu­a­ri 2014 voor AS Mo­na­co. Na an­der­half jaar ging hij naar Grie­ken­land; dit is het eerste sei­zoen waar­in Ber­ba­tov geen club heeft. “Ik kan hel­pen bij de ont­wik­ke­ling van jon­ge spe­lers en ik kan het team ster­ker ma­ken. Het gaat er uit­ein­de­lijk om dat je het team helpt om goed te spe­len”, stelt de 78-vou­di­ge in­ter­na­ti­o­nal van Bul­ga­rije.

(VZ) VOET­BAL - Bonds­coach Di­dier De­schamps van Frank­rijk heeft zijn se­lec­tie be­kend­ge­maakt voor het WK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el met Zwe­den en het oe­fen­du­el met Ivoor­kust. De op­po­nent van Oran­je in kwal­fi­ca­tie­groep A kan een sterk elf­tal op­stel­len; spe­lers als Antho­ny Mar­ti­al (Man­ches­ter Uni­ted) en Ka­rim Ben­ze­ma (Re­al Ma­drid) zijn niet eens op­ge­roe­pen.

“Ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho van Man­ches­ter Uni­ted en ik ver­wach­ten meer van Mar­ti­al. Het is aan hem om zijn bes­te spel weer te la­ten zien”, zegt bonds­coach Di­dier De­schamps te­gen de Fran­se me­dia over de af­we­zig­heid van de aan­val­ler. “Dat geldt ook voor Kings­ley Co­man. In kor­te tijd heb­ben ze veel be­reikt, maar het is aan hen om de vol­gen­de hor­de te ne­men.” Co­man is dus wel op­ge­roe­pen, maar Ben­ze­ma maakt nog al­tijd geen deel uit van de plan­nen van De­schamps. Ook An­dré-Pier­re Gig­nac is niet op­ge­roe­pen, ter­wijl Adri­an Ra­bi­ot zich wel mag ver­heu­gen op mo­ge­lij­ke speel­mi­nu­ten. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.