En­gel­sen en Schot­ten ne­ge­ren FIFA

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De in­ter­na­ti­o­nals van En­ge­land en Schot­land dra­gen op 11 no­vem­ber tij­dens hun WK­kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd ge­woon een zwar­te arm­band met een klap­roos. De na­ti­o­na­le bon­den van bei­de lan­den ne­ge­ren daar­mee een ver­bod van de FIFA en ris­ke­ren een straf. De We­reld­voet­bal­bond ver­biedt po­li­tiek of re­li­gi­eus ge­re­la­teer­de bood­schap­pen en de klap­roos wordt door de FIFA als zo­da­nig be­schouwd. De klap­roos, ook wel pop­py ge­noemd, staat sym­bool voor oor­logs­slacht­of­fers.

On­danks het ver­bod heb­ben bei­de bon­den te­gen de BBC aan­ge­ge­ven, dat ze el­ke straf zul­len ac­cep­te­ren. “Het is voor ons een prin­ci­pi­eel punt en we staan hier­in schou­der aan schou­der”, zegt FA-di­rec­teur Mar­tin Glenn. “Wij de­len de over­tui­ging dat hier geen spra­ke is van een po­li­tiek sym­bool.” Se­cre­ta­ris-ge­ne­raal Fat­ma Sa­mou­ra van de FIFA kon­dig­de te­gen de BBC aan dat er sanc­ties zul­len vol­gen. Pun­ten­af­trek be­hoort tot de mo­ge­lijk­he­den, maar Glenn denkt niet dat het zo­ver zal ko­men. “We over­tre­den geen re­gels, de FIFA in­ter­pre­teert de pop­py ver­keerd.” Wa­les, dat een dag la­ter speelt te­gen Ser­vië, kreeg ook nul op het re­kest van de FIFA. Het is nog on­dui­de­lijk of het dat ver­bod ook gaat ne­ge­ren.

Het is niet de eerste keer dat de­ze kwes­tie speelt. Toen En­ge­land in 2011 te­gen Span­je speel­de, stond de FIFA uit­ein­de­lijk toe dat En­gel­sen de arm­band­jes droe­gen.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.