Abel wil goed be­gin­nen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Rod­ney Abel, de trai­ner van Bo­to­p­asie, wil goed be­gin­nen aan de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond. Hij en zijn team gaan mor­gen op be­zoek bij Voor­waarts in het Voor­waarts­sta­di­on.

Abel geeft ver­der aan dat zijn team een goe­de voor­be­rei­ding heeft ge­had en dat het al klaar is voor de­ze wed­strijd. Ver­der geeft hij aan dat de se­lec­tie van vo­rig sei­zoen in­tact is ge­ble­ven, dus nie­mand is ver­trok­ken. Het be­stuur heeft wel en­ke­le aan­ko­pen ge­daan. Zo zijn en­ke­le oud-spe­lers van Bo­to­p­asie, die uit­kwa­men voor an­de­re clubs, weer te­rug. Het team heeft ook vier Bra­zi­li­a­nen aan­ge­trok­ken en is be­zig nog een aan de se­lec­tie toe te voe­gen. Abel zegt ver­der dat hij niets weet van Voor­waarts. Hij geeft aan dat de oud­ste club van Su­ri­na­me vo­rig jaar in de eerste klas­se uit­kwam, maar het zit nu in de top­klas­se. Abel kent al­leen de tech­ni­sche staf, maar de spe­lers niet. Hij weet ook niet wel­ke spe­lers bij de club zijn ver­trok­ken en wie het team aan­ge­trok­ken heeft. De oe­fen­mees­ter weet wel wat voor spel­sys­teem Voor­waarts han­teert. Hij zegt dat Voor­waarts heel sterk ver­de­digt en via de coun­ters de aan­val op­zoekt. Hij kan ook zeg­gen dat Bo­to­p­asie het mor­gen niet ge­mak­ke­lijk zal krij­gen, om­dat Voor­waarts thuis speelt en daar­door ook ge­mo­ti­veerd zal zijn goed te be­gin­nen aan de com­pe­ti­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.