Eerste fa­se af­ge­rond

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – De eerste fa­se van de cur­sus tot FIFA Re­fe­ree is na een in­ten­sief pro­gram­ma van zes da­gen met the­o­rie en prak­tijk af­ge­rond. De FIFA-in­struc­teur Ed Mar­co gaf bij de uit­rei­king van het cer­ti­fi­caat voor deel­na­me te­vre­den te zijn over de voor­uit­gang die de ze­ven­tien cur­sis­ten heb­ben ge­maakt. De ko­men­de pe­ri­o­de zal het the­o­re­tisch deel wor­den af­ge­rond door mid­del van een toets. In ja­nu­a­ri 2017 zal een aan­vang ge­maakt wor­den met het prak­ti­sche ge­deel­te van de op­lei­ding. De Su­ri­naam­se Voet­bal Bond heeft on­der­steu­ning ge­ge­ven bij het uit­voe­ren van de­ze op­lei­ding. De he­ren Wal­do De­bis­a­run en An­dy Pi­reau heb­ben hun krach­ten ge­ge­ven om dit tra­ject tot een suc­ces te ma­ken. Het hui­di­ge korps van ar­bi­ters en match com­mis­si­o­ners heeft ook een up­gra­dings­cur­sus ge­volgd. In fe­bru­a­ri 2017 volgt er op­nieuw een re­fresh­ment trai­ning van de FIFA.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.