Bai­no en At­mo­di­med­jo gaan voor ze­ge

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Zo­wel Dennis Bai­no, trai­ner van Trans­vaal, als An­dy At­mo­di­med­jo, trai­ner van In­ter Moen­go Tapoe (IMT), gaat mor­gen voor een over­win­ning in de top­per van de top­klas­se van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond, die in het Ron­ny Bruns­wijksta­di­on af­ge­werkt zal wor­den om 16.30 uur. At­mo­di­med­jo, de nieu­we trai­ner van de hui­di­ge kam­pi­oen, zegt dat zijn spe­lers ge­mo­ti­veerd zijn om te­gen de hui­di­ge se­mikam­pi­oen te spe­len. Hij geeft ver­der aan dat IMT, als kam­pi­oen, ver­plicht is dit du­el in ei­gen huis te win­nen en zo­doen­de goed te star­ten aan de com­pe­ti­tie. At­mo­di­med­jo is niet lang te­rug aan­ge­steld als de nieu­we trai­ner bij de kam­pi­oen, daar­om heeft hij niet veel tijd ge­had om zich met IMT voor te be­rei­den. Hij kan wel ga­ran­de­ren dat zijn spe­lers ge­brand zijn om een goe­de beurt te ma­ken te­gen de se­mikam­pi­oen. De oe­fen­mees­ter weet niets van de te­gen­stan­der. Hij geeft aan dat hij niet op de hoog­te is van de ont­wik­ke­lin­gen in de se­lec­tie van Trans­vaal, maar daar­over maakt At­mo­di­med­jo zich niet druk. “Wij gaan de­ze wed­strijd te­ge­moet van­uit on­ze ei­gen krach­ten en speel­wij­ze”, zegt hij. “IMT is wei­nig spe­lers kwijt in de trans­fer­pe­ri­o­de en heeft wel Gal­gy­to Ta­lea en Mi­quel Dar­son van Notch aan­ge­trok­ken”, zegt At­mo­di­med­jo. “De doel­stel­ling van IMT is om dit sei­zoen het kam­pi­oen­schap te pro­lon­ge­ren”, zegt de trai­ner tot slot.

“De voor­be­rei­din­gen van Trans­vaal zijn niet vlek­ke­loos ver­lo­pen, maar wij zijn wel voor­be­reid op IMT”, zegt Bai­no. Hij geeft aan dat en­ke­le spe­lers zich laat aan­ge­meld heb­ben bij de se­lec­tie. Het gaat om bui­ten­land­se spe­lers en spe­lers die laat in de trans­fer­pe­ri­o­den aan­ge­trok­ken zijn. Ook moest Bai­no re­ke­ning hou­den met spe­lers die wil­den ver­trek­ken en uit­ein­de­lijk ook ver­trok­ken zijn. Hij wil niet prijs­ge­ven wel­ke spe­lers zijn ver­trok­ken en wie de aan­win­sten zijn, maar zegt wel dat hij de kern van de se­lec­tie al op de been heeft. De oe­fen­mees­ter van de groen­wit­te for­ma­tie zegt ver­der dat Trans­vaal dit sei­zoen voor het kam­pi­oen­schap gaat, maar hij blijft voor­zich­tig en geeft ook di­rect aan dat hij geen en­kel te­gen­stan­der on­der­schat. Bai­no ver­wacht mor­gen een ge­mo­ti­veer­de IMT, dat ze­ker op ei­gen veld zal wil­len win­nen. Hij geeft aan dat Trans­vaal zijn ei­gen­spel zal spe­len en naar­ma­te de wed­strijd vor­dert, het team het wed­strijd­plan zal aan­pas­sen als het no­dig is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.