Al­win Ma­sé en Iwan Pero­ti doen het goed met

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

“On­ze droom is toch uit­ge­ko­men.” Dit zijn de woor­den van het brein ach­ter de Gol­den Ol­dies soul­par­ties, Al­win Ma­sé. De fees­ten zijn erg be­kend on­der de veer­tig­plus­sers die kun­nen ge­nie­ten van de the Mu­sic tim­e­ma­chi­ne die de­ze shows pro­moot. Als groot­ste on­der­steu­ning kreeg Ma­sé van­af no­vem­ber 2012, de vol­le me­de­wer­king van Iwan Pero­ti (dj Pe­ro) om de gol­den ol­dies uit de tijd weer tot le­ven te bren­gen. Sa­men vorm­den zij

The Soul­train. Al­win Ma­sé en Iwan Pero­ti zeg­gen dat ze rus­tig door­gaan, ze krij­gen on­der­steu­ning van zeer pro­mi­nen­te fi­gu­ren in de sa­men­le­ving zo­als de ex-ma­na­ger van To­ri Oso himself, Os­je Brau­mul­ler. Daar­om zegt Ma­sé dat de tijd iets is dat we niet zo­maar voor­bij moe­ten la­ten gaan. To­ri Oso is ook de trek­pleis­ter waar the soul bro­thers en sis­ters op de eerste zon­dag van de maand kun­nen ge­nie­ten. De­ze lo­ca­tie en twee top­fi­gu­ren in de soul we­reld dj Pe­ro en Al­win Ma­sé ge­ven u een goe­de re­den. De­ze twee ve­te­ra­nen be­ti­te­len zich res­pec­tie­ve­lijk als the in­jec­tor of soul (dj Pe­ro) and the groo­ve ma­ker of soul (Al­win Ma­sé). Met de­ze soul par­ty wil­len ze het soul le­ven van uit­ster­ven be­hoe­den. Al­win Ma­sé maakt zicht ook te­recht be­zorgd dat oud­goud uit­sterft. Soul­vrien­den uit Ne­der­land heb­ben ons ook ge­vraagd om hier­aan wat te doen van­daar ook dit ini­ti­a­tief.

“Wij no­di­gen een­ie­der die van sweet soul mu­sic houdt op 6 no­vem­ber aan­staan­de de­ze soul par­ty in To­ri Oso bij te wo­nen in ver­band met het vier­ja­rig be­staan van de Soul­train, al­dus Al­win Ma­sé. Als gast dj zal Jay - One, Johnny Hel­lings, uit Am­ster­dam ook van de par­tij zijn. The Soul­train be­dankt een­ie­der voor de steun en het ge­loof in hen de af­ge­lo­pen 4 jaar. Na de­ze fees­te­lij­ke soul­par­ty is er nog één op 4 de­cem­ber. De af­slui­ting is op twee­de kerst­dag, 26 de­cem­ber. Don’t miss this!! (JA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.