Veel ac­tie in

Times of Suriname - - SHOW­BIZZ -

Film­ma­ker Ra­kesh Roshan, die be­gon­nen is aan Kr­rish 4, zegt dat de film een flin­ke do­sis ac­tie en vi­su­e­le ef­fec­ten (VFX) zal heb­ben. De fil­mer werkt aan het script van de ko­men­de af­le­ve­ring van de film­reeks Kr­rish. “We zul­len vol­gend jaar in april of mei met de film­op­na­mes be­gin­nen of mis­schien in 2018. Het is een enorm pro­ject. We moe­ten werken aan VFX en ook aan onze be­gro­ting. Maar het moet aan­trek­ke­lijk ge­noeg zijn voor het pu­bliek”, ver­tel­de Ra­kesh aan PTI. “We zul­len een in­ter­na­ti­o­na­le ac­tie­re­gis­seur voor de film strik­ken. We wil­len be­te­re ac­tie­scè­nes en vi­su­e­le ef­fec­ten. We wil­len iets la­ten zien, dat niet eer­der ver­toond is”, zei de fil­mer ver­der. Het idee voor Kr­rish 4 be­gon na­dat de vrouw van Ra­kesh een af­beel­ding van de god Ga­nesha met het ge­zicht van Kr­rish liet zien. De re­gis­seur is niet be­reid de plot te ont­hul­len. Hrithik kreeg succes met Koi Mil Gaya, Kr­rish en Kr­rish 3 en werd als de su­per­held van Bol­ly­wood be­stem­peld. De film­ma­ker is nog op zoek naar de hoofd­rol­speel­ster voor het vier­de deel. Va­der Roshan heeft be­ves­tigd dat de hoofd­rol­speel­ster ze­ker een ‘A-list’-ac­tri­ce zal zijn. Daar­om wordt er flink ge­spe­cu­leerd over, wie de lea­ding la­dy dit keer zal zijn. Ra­kesh is en­thou­si­ast over zijn vol­gen­de pro­duc­tie Kaa­bil met zoon Hrithik. Hrithik speelt de rol van Rohan Bhat­na­gar, een blin­de man. Hij wordt ver­liefd op Su, ge­speeld door Ya­mi Gau­tam. Ook zij is blind. In het per­fec­te pa­ra­dijs van Rohan (Hrithik) en Su (Ya­mi) ko­men er twee schur­ken, ge­speeld door de broers, Ro­hit en Ro­nit. De film is ge­re­gis­seerd door San­jay Gup­ta en staat voor re­lea­se op 26 ja­nu­a­ri.

(in­di­an­ex­press.com / fo­to: res­ha­reit.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.