SRK in

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

In het pro­gram­ma

van jour­na­lis­te Anu­pama Cho­p­ra krij­gen wij in­for­meel een kijk­je in het le­ven van Bol­ly­wood­ster­ren. Na Priy­an­ka Cho­p­ra en Ka­ran Jo­har werd woens­dag, op de ver­jaar­dag van Shah Rukh Khan, zijn in­ter­view op ge­plaatst. In het prach­ti­ge Lis­sa­bon, waar SRK eni­ge tijd ge­le­den was voor de op­na­mes van The Ring, ver­telt hij over hoe veel er is ver­an­derd in de af­ge­lo­pen 20 jaar. Hij geeft ook aan dat hij nog het­zelf­de is. Hij be­spreekt mis­luk­kin­gen, lief­des­ver­driet en hoe je je le­ven na te­gen­sla­gen weer moet op­pak­ken. Het le­ven van een su­per­ster gaat niet over ro­zen, maar voor SRK is dat geen pro­bleem. “Ik vind het heer­lijk om te le­ven als een ster. Ik wil niets lie­ver.” Hij hoopt dat hij aan het eind van zijn car­ri­è­re al­les heeft be­reikt wat hij wil­de be­rei­ken, maar het ook echt heeft ver­diend.” Hij gaat te­vens in op hoe Fan is ge­flopt en dat dat zijn hart heeft ge­bro­ken. Een flop zal hem ech­ter er niet van weer­hou­den om op­nieuw cre­a­tie­ve ri­si­co’s te ne­men. (bol­ly­wood.nl/ foto: 4.bp.

blogs­pot.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.