Au­dio­bood­schap ‘IS-lei­der’: ver­de­dig Mo­sul, val Tur­kije aan

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAK - In een au­dio­bood­schap heeft ter­reur­groep Is­la­mi­ti­sche Staat (IS) de in­wo­ners van de be­le­ger­de Ira­ke­se stad Mo­sul op­ge­roe­pen hun strijd te­gen de ‘vij­an­den van god’ door te zet­ten. Vol­gens IS heeft Abu Bakr alBagh­da­di, de gees­te­lijk lei­der van de be­we­ging die al ruim een jaar niet in het open­baar ver­scheen, de op­na­me in­ge­spro­ken. IS roept aan­han­gers op aan­sla­gen te ple­gen in Sa­oe­di-Ara­bië en Tur­kije. In een mo­no­loog van 31 mi­nu­ten spreekt de ver­on­der­stel­de Al-Bagh­da­di zijn ver­trou­wen uit in de over­win­ning in Mo­sul, het IS-bol­werk in Irak, dat wordt be­le­gerd door de Iraak­se krijgs­macht. “De­ze (..) to­ta­le en hei­li­ge oor­log die IS mo­men­teel uit­vecht, steunt ons in ons ge­loof en is een voor­sta­di­um van de over­win­ning.”

Daar­naast roept de au­dio­bood­schap IS-strij­ders op aan­sla­gen te ple­gen in Sa­oe­di-Ara­bië en Tur­kije. De sol­da­ten moe­ten het vuur van hun woe­de los­la­ten op de Turk­se troe­pen die in Sy­rië vech­ten en de strijd ver­vol­gens voort­zet­ten in Tur­kije. Ook in Sa­oe­di-Ara­bië die­nen de vol­ge­lin­gen aan­val­len te ple­gen op vei­lig­heids­troe­pen, re­ge­rings­lei­ders en le­den van de Ko­nink­lij­ke fa­mi­lie, om­dat het land met de vij­and sa­men­werkt of is ide­o­lo­gisch mee eens met de on­ge­lo­vi­ge na­ties in de strijd te­gen de is­lam en de soen­ni­ti­sche mos­lims in Irak en Sy­rië.

Vol­gens Al-Bagh­da­di is het ka­li­faat niet ver­zwakt door de dood van en­ke­le ho­ge be­vel­heb­bers als Abu Mu­ham­mad al-Ad­na­ni en Abu Mu­ham­mad al-Fur­qan. Bei­den wer­den eer­der dit jaar door lucht­aan­val­len van de VS ge­dood. Of de stem van de op­na­me daad­wer­ke­lijk van AlBagh­da­di is, is niet te ve­ri­fie­ren. Vol­gens pers­bu­reau AP toont de bood­schap ster­ke ge­lij­ke­nis­sen met eer­de­re band­op­na­men van hem. Het is ruim een jaar ge­le­den dat het hoofd van het zelf­be­noem­de ka­li­faat in het open­baar ver­scheen. Ge­ruch­ten doen de ron­de dat hij zou zijn ge­dood. Zo claim­de het Ira­ke­se le­ger een jaar ge­le­den dat bij een lucht­aan­val het kon­vooi van Al-Bagh­da­di werd ge­trof­fen. Eer­der de­ze week zet­te het Ira­ke­se le­ger voor het eerst in twee jaar voet in Mo­sul. In de­ze stad riep Al-Bagh­da­di in 2014 het ka­li­faat uit. Het of­fen­sief is nu twee we­ken gaan­de. (de Volks­krant)

Ira­ke­se sol­da­ten in de Qaya­ra air ba­se, Zuid- Mo­sul, Irak. (570 News)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.