So­ma­li­ër dringt zie­ken­huis bin­nen en pro­beert pa­ti­ën­te te ver­krach­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

OOS­TEN­RIJK - Een So­ma­li­sche vluch­te­ling (18) is maan­dag­och­tend een zie­ken­huis in de Oos­ten­rijk­se stad In­ns­bruck bin­nen­ge­dron­gen waar hij pro­beer­de een pa­ti­ën­te te ver­krach­ten. De jon­ge­ling is op­ge­pakt. Het in­ci­dent ge­beur­de ‘s och­tends vroeg in de psy­chi­a­tri­sche af­de­ling van het Uni­ver­si­tai­re Zie­ken­huis van In­ns­bruck (Ti­rol). De aan­ge­val­len vrouw (29) kon op haar ka­mer op de nood­knop du­wen, waar­op een ver­pleeg­ster kwam aan­ge­lo­pen. Zij slaag­de er­in de man van de pa­ti­ën­te weg te trek­ken en de po­li­tie te waar­schu­wen. De So­ma­li­ër is op­ge­pakt en zit in de cel. De po­li­tie maak­te geen ver­de­re de­tails be­kend.

Oos­ten­rijk­se me­dia maak­ten za­ter­dag ook mel­ding van een ge­welds­de­lict met een jon­ge Af­ghaan­se vluch­te­ling in de stad Mö­ding (deel­staat Ne­der-Oos­ten­rijk). De 19-ja­ri­ge stap­te de prak­tijk­ruim­te van een psy­cho­lo­ge bin­nen en be­dreig­de haar met de dood. De jon­ge­ling ge­baar­de dat hij haar de keel zou door­snij­den. Toen agen­ten pro­beer­den hem in de boei­en te slaan, werd hij nog agres­sie­ver. De weer­span­ni­ge Af­ghaan werd met veel moei­te in een po­li­tie­voer­tuig ge­zet. Hij klop­te ver­schil­len­de ke­ren met zijn hoofd he­vig te­gen het raam van de po­li­tie­wa­gen. Hij is over­ge­bracht naar de ge­van­ge­nis van Neustadt. De Oos­ten­rij­kers kie­zen op 4 de­cem­ber een nieu­we pre­si­dent. De vo­ri­ge stem­bus­gang werd on­gel­dig ver­klaard. Op 22 mei ver­wierp het grond­wet­te­lij­ke hof de uit­slag van de be­slis­sen­de twee­de ron­de we­gens di­ver­se vorm­fou­ten. Win­naar was, ui­terst nipt, Alexan­der Van der Bel­len, door de Groe­nen ge­steund. Hij haal­de het van Nor­bert Ho­fer van de ex­treem­recht­se FPÖ. De vluch­te­lin­gen­cri­sis is een van de pran­gen­de the­ma’s in de cam­pag­ne. (HLN)

Het Uni­ver­si­tai­re Zie­ken­huis van In­ns­bruck. (Bar­co)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.