Brit­se ka­tho­lie­ke kerk ver­ont­schul­digt zich te­gen­over moe­ders die kind moesten af­staan

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE Een lei­der van de Brit­se ka­tho­lie­ke kerk heeft zijn ex­cu­ses aan­ge­bo­den voor de pijn van de hon­derd­dui­zen­den on­ge­huw­de moe­ders die tus­sen 1945 en 1976 hun ba­by ver­plicht ter adop­tie moesten af­staan. Kar­di­naal Vin­cent Ni­chols, de aarts­bis­schop van West­m­in­ster, zegt in de do­cu­men­tai­re ‘Het adop­tie­schan­daal in Groot-Brit­tan­nië’, die op 9 no­vem­ber uit­ge­zon­den wordt op de com­mer­ci­ë­le Brit­se tvzen­der ITV, dat de prak­tij­ken van de adop­tie­bu­reaus die in op­dracht van de ka­tho­lie­ke kerk han­del­den me­de­do­gen en ge­voe­lig­heid mis­ten. “De ka­tho­lie­ke kerk be­grijpt en er­kent het lij­den dat ver­oor­zaakt werd door het af­staan van een kind voor adop­tie”, al­dus de kar­di­naal in de do­cu­men­tai­re. “De prak­tij­ken van al de­ze adop­tie­bu­reaus weer­spie­gel­den de so­ci­a­le waar­den van die tijd”, al­dus Ni­chols, die in naam van de kerk zijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan­biedt voor de pijn die ver­oor­zaakt werd door de agent­schap­pen die in naam van de ka­tho­lie­ke kerk han­del­den.

Ad­vo­ca­te Ca­ro­lynn Gal­l­wey, die mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Am­ber Rudd op­roept een open­baar on­der­zoek te star­ten, zegt in de do­cu­men­tai­re dat aan de vrou­wen ge­zegd werd niet te pra­ten over wat hen over­ko­men was. “Maar nu heb­ben ze het recht om er­ken­ning te krij­gen voor wat hen werd aan­ge­daan, en de eni­ge ma­nier om dat te be­rei­ken is een open­baar on­der­zoek.”

Tus­sen 1945 en 1976 von­den een half mil­joen adop­ties plaats van voor­na­me­lijk ba­by’s van on­ge­huw­de moe­ders, die be­taald wer­den door or­ga­ni­sa­ties van de ka­tho­lie­ke en de an­gli­caan­se kerk en het Le­ger des Heils.

(HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.