Er­do­gan noemt Duits­land ‘schuil­plaats voor ter­ro­ris­ten’

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE - De Turk­se pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan ver­wijt Duits­land een schuil­plaats voor Güle­nis­ten en an­de­re ter­ro­ris­ten te zijn ge­wor­den. Hij stel­de dat het land van bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel wei­gert aan­han­gers van gees­te­lij­ke Fet­hul­lah Gülen uit te zet­ten.

Tur­kije claimt dat Gülen, die in de VS woont, het brein is ach­ter de mi­li­tai­re coup in Tur­kije in ju­li. Er­do­gan wil dat de VS de gees­te­lij­ke uit­le­vert aan Tur­kije. Be­wijs­ma­te­ri­aal dat de be­trok­ken­heid van Gülen bij de coup zou be­wij­zen, wordt nu door de VS be­ke­ken. Be­hal­ve te­gen Güle­nis­ten zou Duits­land ook al drie de­cen­nia niets doen aan mi­li­tan­ten van de Koer­di­sche be­we­ging PKK, die al der­tig jaar strij­den voor een au­to­noom ge­bied, en de link­se splin­ter­groep DHKP-C. Vol­gens Er­do­gan zal de ge­schie­de­nis oor­de­len over Duits­land. “Wij heb­ben geen en­ke­le ver­wach­tin­gen van Duits­land. Maar het land zal de boe­ken in­gaan als een vrij­ha­ven voor ter­ro­ris­ten.” De Turk­se pre­si­dent deed zijn uit­spra­ken tij­dens een bij­een­komst met jour­na­lis­ten in zijn pa­leis in An­ka­ra. Tur­kije en Duits­land bot­sten de laat­ste maan­den va­ker, on­der meer over de vraag of de Duit­se ko­miek Jan Böhmer­mann te ver ging toen hij Er­do­gan be­le­dig­de. Het OM in Duits­land be­sloot on­langs de ca­ba­re­tier niet te ver­vol­gen voor be­le­di­ging van een staat­ds­hoofd; Er­do­gan is te­gen de­ze uit­spraak in be­roep ge­gaan.

(NU.nl)

Op het ge­bouw werd ook een Trump-slo­gan aan­ge­bracht. (eve­ry­thing.plus)

De link­se splin­ter­groep DHKP-C. (Un­zen­su­riert.at)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.