On­der­zoek naar Trump-slo­gan op uit­ge­bran­de kerk van zwar­te ge­meen­schap

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Er wordt een on­der­zoek ge­o­pend naar mo­ge­lij­ke brand­stich­ting van een Ame­ri­kaan­se kerk van de zwar­te ge­meen­schap in Mis­sis­sip­pi. Dat kon­dig­den de lo­ka­le over­he­den gis­te­ren aan. Op het ge­bouw werd ook een Trump-slo­gan aan­ge­bracht.

De Hope­well Mis­si­o­na­ry Bap­tist-kerk in Green­vil­le, een ag­glo­me­ra­tie van on­ge­veer 35.000 men­sen in het ui­ter­ste zui­den van de Ver­e­nig­de Sta­ten, vat­te dins­dag­avond vlam in Green­vil­le. “De kerk werd ge­van­da­li­seerd met de woor­den ‘Stem voor Trump’”, zei bur­ge­mees­ter Er­rick Sim­mons, die sprak van een gru­we­lij­ke en laf­fe daad.

Het on­der­zoek moet uit­wij­zen of het gaat om een mis­daad met ra­cis­tisch mo­tief. Vol­gens Sim­mons is het al­les­zins een “di­rec­te aan­val op het recht om de ei­gen cul­tuur te be­le­ven.” De ge­vi­seer­de kerk werd door Kris­ten Clar­ke, de voor­zit­ter van een ver­e­ni­ging voor bur­ger­rech­ten, om­schre­ven als de hoek­steen van de zwar­te ge­meen­schap in het hart van de Mis­sis­sip­pi Del­ta. Een me­de­wer­ker van bur­ger­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie La­wy­ers’ Com­mit­tee be­treur­de dat de gif­ti­ge re­to­riek van de­ze ver­kie­zings­strijd voor don­der­wol­ken blijft zor­gen, in de aan­loop naar de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zing op 8 no­vem­ber. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.