Brits par­le­ment, niet re­ge­ring, be­slist over Brexit

Times of Suriname - - BUITENLAND -

GROOT-BRITTANNIE - De Brit­se re­ge­ring mag ar­ti­kel 50, dat de Brexit in gang zet, niet in wer­king stel­len zon­der het par­le­ment te raad­ple­gen. Dit heeft een ge­rechts­hof gis­ter­mor­gen be­paald in een zaak die was aan­ge­span­nen door een groep bur­gers. De re­ge­ring gaat in be­roep te­gen de uit­spraak, zo­dat het Su­pre­me Court er zich over kan bui­gen. Pre­mier The­re­sa May had aan­ge­kon­digd om de EU voor eind maart of­fi­ci­eel op de hoog­te te stel­len van de na­de­ren­de Brexit.

May en haar mi­nis­ters wa­ren van oor­deel dat Dow­ning Street de macht had om ar­ti­kel 50 zon­der par­le­men­tai­re goed­keu­ring in het le­ven te roe­pen. De vrees leef­de dat het par­le­ment de Brexit zou gaan on­der­mij­nen. Rech­ter Lord Tho­mas of Cwm­giedd wees er ech­ter op dat de meest fun­da­men­te­le re­gel van de Brit­se con­sti­tu­tie de soe­ve­rei­ni­teit van het par­le­ment is. Iro­nisch ge­noeg heb­ben Brexi­teers er voort­du­rend op ge­ha­merd dat het re­fe­ren­dum ging over soe­ve­rei­ni­teit. Moch­ten de al­ler­hoog­ste rech­ters de uit­spraak be­ves­ti­gen, dan wach­ten er lan­ge de­bat­ten in het La­ger­huis. Een gro­te meer­der­heid van de ka­mer­le­den was te­gen een Brexit, maar een nog gro­te­re meer­der­heid was voor het re­fe­ren­dum. De mees­te ka­mer­le­den ver­te­gen­woor­di­gen kies­dis­tric­ten waar kie­zers ruim­schoots voor Brexit heb­ben ge­stemd. Het te­gen­hou­den van een Brexit zou de kloof tus­sen kie­zers en ge­ko­ze­nen in West­m­in­ster ver­der­op ver­die­pen.

Een par­le­men­tair de­bat geeft ka­mer­le­den wel de kans om meer in­vloed te ver­wer­ven op het soort Brexit. Zo kun­nen ze de re­ge­ring groen licht ge­ven mits het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk deel blijft uit­ma­ken van de dou­a­ne-unie en/of de ge­meen­schap­pe­lij­ke markt. Daar­om is de uit­spraak van de rech­ters voor­al een uit­spraak te­gen een har­de Brexit. Brexit-mi­nis­ter Da­vid Da­vis heeft zich in het ver­le­den meer­de­re ma­len uit­ge­la­ten als voor­stan­der van een com­ple­te breuk.

Het pro­ces was er een zon­der pre­ce­dent. Ar­ti­kel 50 van het EU-ver­drag sti­pu­leert dat ie­der lid­staat de unie mag ver­la­ten in over­een­stem­ming met zijn ei­gen grond­wet­te­lij­ke be­pa­lin­gen. Dat is de splijt­zwam; zo­wel kla­gers als Brexi­teers me­nen de grond­wet aan hun zij­de te heb­ben. Vol­gens de re­ge­ring heb­ben de rech­ters geen plek in het po­li­tie­ke pro­ces. May wil het liefst on­ge­stoord toe­wer­ken naar de on­der­han­de­lin­gen met Brus­sel en ziet zich ge­steund door de uit­slag van het re­fe­ren­dum. Meer­de­re ma­len heeft de pre­mier la­ten we­ten geen lo­pend com­men­taar te zul­len ge­ven, lie­ver ook niet aan het par­le­ment.

De kla­gers daar­en­te­gen vin­den dat de volks­ver­te­gen­woor­di­ging een stem moet krij­gen. De re­ge­ring heeft ver­klaard een uit­ein­de­lij­ke Brexit­deal waar­schijn­lijk voor te leg­gen aan het par­le­ment, maar dat is te laat, al­dus de kla­gers. Zij vin­den dat als de Brexit be­doeld is om de soe­ve­rei­ni­teit van het par­le­ment te her­stel­len, het par­le­ment ook een be­slis­sen­de stem moet heb­ben.

Bij het re­fe­ren­dum van 23 ju­ni stem­de 52 pro­cent van de kie­zers voor een Brexit. Het re­fe­ren­dum was raad­ge­vend, maar de Brit­se re­ge­ring had ver­klaard de uit­slag te zul­len vol­gen. Toen­ma­lig pre­mier Da­vid Ca­me­ron, die voor een ver­blijf in de EU pleit­te, stap­te op. Hij werd op­ge­volgd door May, die de ha­che­lij­ke taak kreeg het ver­deel­de land uit de EU te lei­den.

(de Volks­krant)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.