Clin­tons voor­sprong op Trump slinkt tot 3 pro­cent

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De voor­sprong van Hil­la­ry Clin­ton op haar ri­vaal Do­nald Trump in de strijd om het Wit­te Huis is ge­slon­ken tot 3 pro­cent. Dat blijkt uit de pei­ling die de New York Ti­mes en CBS gis­te­ren pu­bli­ceer­den.

Met de­ze laat­ste pei­ling valt haar voor­sprong bin­nen de fou­ten­mar­ge. Clin­ton haalt 45% van de stem­men bin­nen, te­gen 42% voor de Re­pu­bli­kein. In de vo­ri­ge pei­ling van de Ti­mes en CBS had Clin­ton nog een voor­sprong van 9 pro­cent­pun­ten (47 te­gen 38%). De twee on­af­han­ke­lij­ke kan­di­da­ten, Ga­ry Jo­hn­son en Jill Stein, zijn res­pec­tie­ve­lijk goed voor 5 en 4%.

De pei­ling werd uit­ge­voerd tus­sen vrij­dag 28 ok­to­ber en 1 no­vem­ber, bij ruim 1.500 Ame­ri­ka­nen. De meer­der­heid van de on­der­vraag­den (92%) zegt zijn keu­ze ge­maakt te heb­ben. Toch zeg­gen slechts ruim zes op de tien kie­zers dat de ver­kla­rin­gen van FBI-baas Ja­mes Co­mey, van vo­ri­ge week vrij­dag, over de e-mails van Clin­ton hun me­ning niet ver­an­der­den. De uit­slag van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dents­ver­kie­zin­gen wordt in de nacht van dins­dag op woens­dag dui­de­lijk. In­tus­sen heb­ben al meer dan 22 mil­joen Ame­ri­ka­nen ge­stemd. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.