De eerste Abo­ri­gi­nals trok­ken al snel het dro­ge bin­nen­land in

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

De abo­ri­gi­nals lie­ten zich niet af­schrik­ken door het dor­re Au­stra­li­sche bin­nen­land en ves­tig­den zich er 49.000 jaar ge­le­den reeds. Zo’n 50.000 jaar ge­le­den zet­ten de eerste abo­ri­gi­nals voet in Au­stra­lië. Maar wan­neer ze zich pre­cies in het dor­re bin­nen­land van Au­stra­lië ves­tig­den, was on­dui­de­lijk. Tot nu. We­ten­schap­pers heb­ben over­tui­gend be­wijs ge­von­den dat de abo­ri­gi­nals rond 49.000 jaar ge­le­den – zo’n 10.000 jaar eer­der dan ge­dacht – al in het dor­re bin­nen­land te vin­den wa­ren. De on­der­zoe­kers trek­ken die con­clu­sie op ba­sis van vond­sten in de War­ra­tyi Rock Shel­ter in het noor­de­lij­ke deel van Zuid-Au­stra­lië. De vond­sten be­wij­zen niet al­leen dat de abo­ri­gi­nals reeds rond 49.000 jaar ge­le­den in dit ge­bied leef­den, maar er te­vens ge­a­van­ceer­de ge­reed­schap­pen ont­wik­kel­den. Zo trof­fen de on­der­zoe­kers in de grot de oud­ste van bot­ten en ste­nen ge­maak­te ge­reed­schap­pen die ooit in Au­stra­lië zijn te­rug­ge­von­den aan. De vond­sten wij­zen er­op dat de abo­ri­gi­nals die in dit ge­bied leef­den tech­no­lo­gie­ën be­heer­sten die – voor zo­ver we nu we­ten – nog niet in an­de­re de­len van Au­stra­lië ge­bruikt wer­den. Zo zijn in de grot tus­sen de 49.000 en 46.000 jaar ou­de spo­ren van het ge­bruik van oker aan­ge­trof­fen.

Daar­naast stuit­ten de on­der­zoe­kers in de grot ook op bot­ten van een gi­gan­tisch wom­bat-ach­tig dier (Di­pro­to­don op­ta­tum) en ei­e­ren van heel gro­te vo­gels (Gen­yor­nis new­to­ni). Het wijst er­op dat de abo­ri­gi­nals de in­ter­ac­tie aan­gin­gen met de me­ga­fau­na in hun om­ge­ving.

Lang werd ge­dacht dat de abo­ri­gi­nals zich na hun aan­komst in Au­stra­lië met na­me rond de kust ves­tig­den en het dor­re bin­nen­land lang ver­me­den. Maar dit on­der­zoek wijst uit dat de abo­ri­gi­nals zich kort na aan­komst in Au­stra­lië al in het dro­ge bin­nen­land ves­tig­den, zich daar pri­ma wis­ten te red­den en zich zelfs als eer­sten in Au­stra­lië be­paal­de be­lang­rij­ke tech­no­lo­gie­ën en cul­tu­re­le ge­brui­ken ei­gen maak­ten. (Scien­ti­as/foto: Yurls)

Dat is al­le­maal in­druk­wek­kend. Maar een plant is van zich­zelf nog niet in staat om ex­plo­sie­ven te de­tec­te­ren. Hoe heb­ben de on­der­zoe­kers de­ze dan toch zo­ver ge­kre­gen? Het lab van Stra­on ont­wik­kel­de eer­der al kool­stof­na­no­buis­jes

Grot

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.