Blau­we ko­raal­slang doodt prooi­en met uniek gif

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

De blau­we ko­raal­slang be­schikt over een uniek gif dat mo­ge­lijk van pas komt bij de ont­wik­ke­ling van nieu­we pijn­stil­lers.

Met het gif kan de slang met de naam Cal­liophis bi­vir­ga­tus het ze­nuw­stel­sel van prooi­en vol­le­dig plat­leg­gen. Maar de stof kan ook nieu­we in­zich­ten bie­den in de ma­nier waar­op pijn in het men­se­lijk li­chaam wordt ver­werkt. Dat mel­den Au­stra­li­sche on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Toxins.

Blau­we ko­raal­slan­gen ko­men voor­al voor in In­do­ne­sië, Thai­land en Ma­lei­sië. De die­ren heb­ben gif­klie­ren die een der­de van hun li­chaams­leng­te be­slaan en ja­gen voor­al op an­de­re, jon­ge gif­slan­gen en schor­pi­oe­nen. De­ze prooi­en over­lij­den niet met­een na­dat ze zijn ge­be­ten door de ko­raal­slang.

“In plaats daar­van ac­ti­veert het gif al­le ze­nu­wen van de­ze snel be­we­gen­de prooi­en, waar­door het li­chaam van de­ze die­ren als het wa­re be­vriest”, ver­klaart hoofd­on­der­zoe­ker Bry­an Fry op nieuws­si­te Phys.org.

Bij een on­der­zoek in het la­bo­ra­to­ri­um ont­dek­ten de we­ten­schap­pers dat het gif ech­ter ook een bij­zon­de­re uit­wer­king heeft op het men­se­lijk li­chaam. De stof werkt in op zo­ge­noem­de na­tri­um­ka­na­len in ze­nu­wen. De­ze ka­na­len zor­gen er­voor dat pijn­prik­kels van­uit de ze­nu­wen wor­den door­ge­stuurd naar de her­se­nen.

Als de­ze ka­na­len kun­nen wor­den lam­ge­legd met gif, zou­den pijn­prik­kels dus niet meer voel­baar zijn. “Het gif heeft een ster­ke uit­wer­king op een spe­ci­fiek na­tri­um­ka­naal dat be­lang­rijk is bij de be­strij­ding van pijn bij men­sen”, al­dus Fry. “Dit is een ont­dek­king die op de lan­ge ter­mijn kan lei­den tot nieu­we toe­pas­sin­gen in de ge­zond­heids­zorg.”

(NU.nl/foto: YouTu­be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.