Cu­ri­o­si­ty ont­dekt glim­men­de me­te­o­riet op Mars

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

De Mars­ro­ver ont­dek­te de bij­zon­de­re me­te­o­riet, die ge­po­lijst en op­ge­poetst lijkt te zijn, af­ge­lo­pen week. NA­SA heeft de me­te­o­riet, van­we­ge zijn glad­de ui­ter­lijk, Egg Rock ge­doopt. Analyse van de bij­zon­de­re me­te­o­riet is in vol­le gang, maar voor­als­nog gaan on­der­zoe­kers er­van uit dat de­ze be­staat uit nik­kel en ij­zer.

Het komt re­gel­ma­tig voor dat op de ro­de pla­neet me­te­o­rie­ten wor­den ont­dekt. Zo stuit­te Mars­ro­ver Op­por­tu­ni­ty in 2005 op de me­te­o­riet. Dat was de eerste ij­ze­ren me­te­o­riet die op een an­de­re pla­neet dan de aar­de werd te­rug­ge­von­den. En ook Mars­ro­ver Spi­rit heeft ver­schil­len­de me­te­o­rie­ten te­rug­ge­von­den. En in 2014 stuit­te Cu­ri­o­si­ty nog op een me­te­o­riet van zo’n twee me­ter breed!

De ve­le vond­sten zijn goed te ver­kla­ren; Mars be­vindt zich dich­ter bij de pla­ne­to­ï­den­gor­del. En de at­mos­feer van Mars is vrij dun, waar­door me­te­o­rie­ten hun reis door die at­mos­feer ge­mak­ke­lij­ker over­le­ven dan wan­neer ze bij­voor­beeld door de dik­ke at­mos­feer van de aar­de moe­ten rei­zen. Bo­ven­dien ero­de­ren de me­te­o­rie­ten op Mars niet zo snel.

Maar on­danks dat de ont­dek­king van een me­te­o­riet op Mars dus niet zo bij­zon­der is, is de­ze ont­dek­king van Cu­ri­o­si­ty toch op­mer­ke­lijk. En dat heeft al­les te ma­ken met de vorm van de me­te­o­riet. De me­te­o­riet is bij­zon­der glad en heeft ver­schil­len­de groe­ven. Mo­ge­lijk is de­ze me­te­o­riet tij­dens zijn reis door de Mar­ti­aan­se at­mos­feer ge­smol­ten.

On­der­zoe­kers zijn hoe dan ook in hun nop­jes met de vondst op Mars. Want der­ge­lij­ke stuk­jes puin zul­len we op aar­de niet zo ge­mak­ke­lijk kun­nen be­stu­de­ren, sim­pel­weg om­dat ze de reis naar het aard­op­per­vlak niet of in ie­der ge­val niet in zo’n goe­de staat over­le­ven. (Scien­ti­as/foto: Hous­ton Chro­ni­cle)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.