Plan­ten ge­ven zon­licht door aan wor­tels

Times of Suriname - - WETENSCHAP -

Re­cep­to­ren

Raadsel

Plan­ten zijn in staat om zon­licht door te ge­ven aan hun wor­tels, zo be­we­ren ZuidKo­re­aan­se we­ten­schap­pers in een nieu­we stu­die. Als er licht schijnt op de stam van een zandra­ket (een plant uit de fa­mi­lie van kruis­bloe­men) be­rei­ken de licht­stra­len uit­ein­de­lijk ook de wor­tels van het plant­je.

Dat wijst er­op dat plan­ten spe­ci­a­le licht­ka­na­len heb­ben om hun wor­tels on­der de grond te voor­zien van zon­licht.Tot die con­clu­sie ko­men Zuid-Ko­re­aan­se on­der­zoe­kers in het we­ten­schap­pe­lijk tijd­schrift Scien­ce Sig­na­ling. De we­ten­schap­pers be­ves­tig­den een sterk lamp­je aan een zandra­ket. Ver­vol­gens voer­den ze licht­me­tin­gen uit met een ap­pa­raat­je dat ze bij de wor­tels van de plant had­den be­gra­ven. Al snel na­dat de kruis­bloem was bloot­ge­steld aan licht, de­tec­teer­den de on­der­zoe­kers ook licht on­der de grond. Het is al lan­ger be­kend dat plan­ten groei­en on­der in­vloed van licht­re­cep­to­ren. De­ze spe­ci­a­le ei­wit­ten ko­men niet al­leen voor in de stam, tak­ken en bla­de­ren, maar ook in de wor­tels. Hoe kruis­bloe­men pre­cies licht door­ge­ven aan hun wor­tels is nog on­dui­de­lijk, zo meldt nieuws­si­te New Scien­tist. De Zuid-Ko­re­aan­se we­ten­schap­pers kun­nen het be­staan van licht­ka­na­len in de stam­men ech­ter nog niet de­fi­ni­tief be­wij­zen. (NU.nl/foto: na­tu­re­world­news.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.