Kwar­taal­re­sul­taat ING Groep ster­ker dan ver­wacht

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - ING Groep heeft in het der­de kwar­taal een ho­ger dan ver­wacht on­der­lig­gend re­sul­taat ge­boekt, door snel groei­en­de ren­te­ba­ten, ter­wijl ook de net­to­winst met meer dan een kwart steeg. Dit maak­te de bank gis­te­ren voor­beurs be­kend.

De on­der­lig­gen­de winst voor be­las­ting kwam uit op 1,88 mil­jard eu­ro, liefst 26 pro­cent meer dan de 1,49 mil­jard eu­ro een jaar eer­der. Ana­lis­ten re­ken­den voor­af op 1,56 mil­jard eu­ro. De net­to­winst van ING Groep steeg met 27 pro­cent op jaar­ba­sis tot 1,35 mil­jard eu­ro.

De to­ta­le op­breng­sten van de bank ste­gen met 9 pro­cent, van 4,00 mil­jard tot 4,36 mil­jard eu­ro. Dit was te dan­ken aan de 8 pro­cent ho­ge­re ren­te­ba­ten van 3,38 mil­jard eu­ro en de 15 pro­cent ho­ge­re pro­vi­sie-in­kom­sten van 605 mil­joen eu­ro. Ana­lis­ten re­ken­den voor­af op 3,27 mil­jard eu­ro aan net­to ren­te­ba­ten en to­ta­le in­kom­sten van 4,16 mil­jard eu­ro.

Ana­list Benoit Pé­trar­que van Ke­pler Cheu­vreux ver­wacht­te voor­af dat ING zou kun­nen pro­fi­te­ren van la­ge­re spaar­ren­tes in Ne­der­land en Duits­land.

De voor­zie­nin­gen voor slech­te le­nin­gen ble­ven na­ge­noeg on­ge­wij­zigd op 265 mil­joen eu­ro, te­gen 261 mil­joen eu­ro een jaar eer­der en la­ger dan de 307 mil­joen eu­ro in het twee­de kwar­taal. De le­nin­gen­groei kwam uit op 3,6 mil­jard eu­ro. De kern­ka­pi­taal­ra­tio CET1 steeg naar 13,5 pro­cent en het on­der­lig­gend ren­de­ment op ei­gen ver­mo­gen voor de eerste ne­gen maan­den van dit jaar was 11,3 pro­cent. ING kon­dig­de re­cent een re­or­ga­ni­sa­tie­ron­de aan, waar­bij in Bel­gië dui­zen­den ba­nen ver­dwij­nen, om­dat de bank in­zet op di­gi­taal ban­kie­ren en het uit­ge­brei­de kan­to­ren­net­werk in Bel­gië dras­tisch uit­dunt.

Het aan­deel ING Groep sloot woens­dag op een rood Dam­rak 2,0 pro­cent la­ger op 11,57 eu­ro. (Beurs­dui­vel/ foto: wsj.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.