Mu­se­um Lei­den blijkt ei­ge­naar zes waar­de­vol­le Ja­pan­se schil­de­rij­en

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het Leid­se Mu­se­um Vol­ken­kun­de blijkt zes aqua­rel­len van de we­reld­be­roem­de Ja­pan­se kun­ste­naar Kats­us­hi­ka Ho­kusai (17601849) te be­zit­ten. Dat zegt de voor­aan­staan­de on­der­zoe­ker Mat­thi For­rer, die op zoek ging naar de tot nu toe on­be­ken­de ma­ker van de wer­ken. Ho­kusai is voor­al be­kend om zijn se­rie hout­sneep­ren­ten ‘Ze­s­en­der­tig ge­zich­ten op de berg Fu­ji’ met als ico­ni­sche top­stuk ‘De gro­te golf bij Ka­na­ga­wa’. De­ze af­beel­ding maak­te hem we­reld­be­roemd. Zo een 190 jaar ge­le­den schonk de Ja­pan­ner de zes schil­de­rin­gen aan Phi­lipp Franz von Sie­bold, die van 1823 tot 1829 als arts werk­zaam was in Na­gas­a­ki en zich ver­vol­gens in Lei­den ves­tig­de. De man be­zat een gro­te ver­za­me­ling Ja­pan­se voor­wer­pen en prent­kunst, waar­van een deel is te zien in Mu­se­um Vol­ken­kun­de. For­rer ont­dek­te de iden­ti­teit van de schil­der van de zes wer­ken in het Sie­bold Ar­chief in het Duit­se Burg Bran­den­stein. De ont­dek­king, die werd ge­pre­sen­teerd in Na­gas­a­ki, kreeg veel Ja­pan­se me­dia-aan­dacht. Mu­se­um Vol­ken­kun­de on­der­zoekt de mo­ge­lijk­he­den om de schil­de­rin­gen ten­toon te stel­len. (Bron:Rtl nieuws/ Foto:rtl nieuws.nl) Sean Jo­hn Combs (New York, 4 no­vem­ber 1969), be­ter be­kend on­der zijn meer­de­re pseu­do­nie­men Puff Dad­dy, P Did­dy, Did­dy en Did­dy-Dir­ty Mo­ney is een Ame­ri­kaan­se pla­ten-pro­du­cer, rap­per en ei­ge­naar van pla­ten­maat­schap­pij Bad Boy Re­cords. Hij is sinds hal­ver­we­ge de ja­ren 90 van de 20e eeuw één van de drij­ven­de krach­ten ach­ter de hip­hop en gang­sta rap. Combs richt­te zijn ei­gen pla­ten­la­bel op, Bad Boy En­ter­tain­ment. Zijn eerste twee ar­ties­ten wa­ren Craig Mack en The No­to­rious BIG, die al­le­bei al snel en­ke­le hits scoor­den. Met het de­buut­al­bum van The No­to­rious BIG (Rea­dy to Die), ves­tig­de Combs (die zich in­mid­dels Puff Dad­dy noem­de) naam als pro­du­cent. Al snel breid­de Bad Boy En­ter­tain­ment uit met ar­ties­ten als Faith Evans, 112 en (iets la­ter) Ma­se. Ook deed Combs pro­duc­tie­werk voor on­der meer Lil’ Kim, Ma­riah Ca­rey, Boyz II Men en Are­tha Franklin. In april 2000 werd Combs aan­ge­klaagd voor het slaan van Ste­ve Stou­te van In­ter­sco­pe Re­cords. Stou­te was de ma­na­ger van rap­per Nas. Combs werd ech­ter vrij­ge­spro­ken van de be­lang­rijk­ste aan­klach­ten. Combs ver­an­der­de zijn naam in P Did­dy om een nieu­we start te kun­nen ma­ken. Combs is ook als ac­teur ac­tief. Hier­voor ont­ving hij op 2 mei 2008 een ster op de be­roem­de Hol­ly­wood Walk of Fa­me. (foto: wp.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.