Argentinië heeft eerste le­ra­res met down­syn­droom

Times of Suriname - - PANORAMA -

Vroe­ger werd ze ge­pest op school, nu is ze het stra­len­de mid­del­punt van de klas. De 31-ja­ri­ge Noe­lia Ga­rel­la heeft het syn­droom van Down. Ze liet zich ech­ter niet op haar kop zit­ten en heeft haar droom ver­we­zen­lijkt: ze is de eerste le­ra­res met down van La­tijnsA­me­ri­ka. Toen Ga­rel­la zich wil­de in­schrij­ven voor de le­ra­ren­op­lei­ding, raad­de ie­mand van de school haar dat af. Ge­luk­kig ac­cep­teer­den haar ou­ders en vrien­den geen ‘nee’ en nam toch les­sen. De vrouw werk­te hard en in­mid­dels staat ze voor de klas. Ale­jan­dra Se­ne­stra­ri, de voor­ma­li­ge di­rec­teur van de school, was de eerste die Ga­rel­la een baan aan­bood. Het was aan haar om an­de­re men­sen te ‘over­tui­gen’ van Ga­rel­la’s ta­lent. “Er wa­ren men­sen die er­van wa­ren over­tuigd dat het niet mo­ge­lijk was voor een le­ra­res met het down­syn­droom om ook wer­ke­lijk les te ge­ven”, ver­telt Se­ne­stra­ri aan pers­bu­reau AFP. Toen de ‘te­gen­stan­ders’ Ga­rel­la voor de klas za­gen staan, ver­dwe­nen hun be­zwa­ren als sneeuw voor de zon.”Ze re­a­li­seer­den zich dat ze een he­le ster­ke roe­ping heeft. Ze geeft kin­de­ren in de kleu­ter­klas­sen na­me­lijk pre­cies wat ze het mees­te waar­de­ren: lief­de”, gaat Se­ne­stra­ri ver­der. Ga­rel­la leert kin­de­ren op he­le jon­ge leef­tijd, ze zijn vaak pas twee of drie jaar oud, le­zen op een kleu­ter­school in de Ar­gen­tijn­se stad Cordo­ba. Zo stoomt ze de kin­de­ren klaar voor de ba­sis­school. Ze ver­telt aan het pers­bu­reau dat haar lief­de voor kin­de­ren haar al zo lang als ze zich kan her­in­ne­ren sti­mu­leert haar droom om le­ra­res te wor­den na te ja­gen. “Ik wil ze le­ren le­zen en le­ren luis­te­ren. Het is in de­ze maat­schap­pij na­me­lijk erg be­lang­rijk om goed naar el­kaar te luis­te­ren”, zegt ze. Ga­rel­la haalt in het bij­zon­der vol­doe­ning uit het les­ge­ven aan een jon­ge­tje in haar klas: hij heeft net als zij het syn­droom van Down. “Hij is geweldig”, zegt ze. De baas van de bij­zon­de­re le­ra­res, di­rec­teur Susa­na Zer­dan, ver­telt dat Ga­rel­la een voor­beeld is voor ie­der­een. “De ma­nier waar­op de kin­de­ren haar ac­cep­te­ren en haar op een na­tuur­lij­ke ma­nier op­ne­men in de school, is een le­vens­les voor ons al­le­maal.” (Bron:Me­tro­ti­me.be/ Foto:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.