Vrouw gaat vi­ral met foto van ko­los­sa­le hunt­s­man

Times of Suriname - - PANORAMA -

Foto’s van een ko­los­sa­le hunt­s­man spin ver­o­ve­ren het in­ter­net, ter­wijl het beeld al een jaar ge­le­den werd ge­maakt. Vo­rig jaar werd de spin ge­red door me­de­wer­kers van Bar­ny­ard Bet­ty’s Res­cue in de buurt van de Au­stra­li­sche stad Bris­ba­ne. “Ze was een prach­ti­ge, rus­ti­ge spin en he­le­maal niet agres­sief”, schrijft de op­vang, die de spin de naam Char­lot­te gaf, op Fa­ce­book. Veel men­sen re­a­ge­ren ge­schokt op de foto’s van de ko­los­sa­le spin. “Waar­om zou je in he­mels­naam bij dit vre­se­lij­ke we­zen in de buurt wil­len ko­men?”, vraagt ie­mand zich af. “Ik heb veel res­pect voor het werk dat je doet, maar houdt dat ding en zijn fa­mi­lie als­je­blieft daar en heel ver weg van mij”, schrijft ie­mand an­ders. De vrouw die de spin heeft op­ge­van­gen zegt dat al­le die­ren wel­kom zijn op haar boer­de­rij. “Ba­ny­ard Bet­ty’s Res­cue is een vei­li­ge ha­ven voor elk dier, hoe je er­uit ziet is niet be­lang­rijk”, schrijft ze. “Mijn ex­cu­ses aan ie­der­een die ge­trau­ma­ti­seerd raakt van de­ze beel­den maar Char­lot­te vraagt je voor­bij je fo­bie te kij­ken en haar te res­pec­te­ren voor het ge­wel­di­ge schep­sel dat ze is.” De spin werd des­tijds in de buurt van de boer­de­rij weer vrij­ge­la­ten. De hunt­s­man spi­der, in Ne­der­land ook wel be­kend als de jacht­krab­spin, komt veel voor in Au­stra­lië. Het is de groot­ste spin­nen­soort die op aar­de voor­komt: ge­mid­deld wor­den ze zo een der­tien tot der­tig cen­ti­me­ter lang. An­ders dan zijn soort­ge­no­ten maakt de hunt­s­man geen web­ben, maar hij jaagt op zijn prooi­en door mid­del van een ren­nen­de en sprin­gen­de be­we­ging. Een beet van de spin is niet ge­vaar­lijk voor men­sen - in te­gen­stel­ling tot het ui­ter­lijk van het dier. (Bron:Me­tro­ti­me.be/ Foto:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.