Ou­ders ge­ven kin­de­ren he­ro­ï­ne als ‘slaap­sap’

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het Ame­ri­kaan­se stel Ash­lee Hutt (24) en Mac Le­roy McI­ver (25) hangt een ge­van­ge­nis­straf van tien­tal­len ja­ren bo­ven het hoofd. De jon­ge ou­ders heb­ben hun drie jon­ge kin­de­ren met he­ro­ï­ne ge­ïn­jec­teerd. Ze maak­ten hun 6-ja­ri­ge zoon­tje en twee doch­ter­tjes van 4 en 2 jaar oud wijs dat het een ‘ge­luk­s­me­di­cijn’ en ‘slaap­sap’ was. De drie kin­de­ren wer­den in no­vem­ber vo­rig jaar on­der er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den in een huis in Was­hing­ton aan­ge­trof­fen, na­dat de po­li­tie een tip kreeg van een vriend van het paar. Over­al la­gen ge­bruik­te naal­den en rat­ten­uit­werp­se­len. Het heeft tien maan­den ge­kost voor de ou­ders aan­ge­klaagd wer­den. Hutt en McI­ver wor­den be­schul­digd van kin­der­mis­han­de­ling en ver­waar­lo­zing. De kin­de­ren had­den kneu­zin­gen, lit­te­kens en snee­ën, die ge­woon­lijk ge­as­so­ci­eerd wor­den met he­ro­ï­ne-in­jec­ties. De 6-ja­ri­ge zoon be­schrijft in een in­ter­view met The News Tri­bu­ne hoe zijn va­der hem ver­stik­te door hem te in­jec­te­ren met het ‘ge­luk­s­me­di­cijn’. Zijn va­der meng­de een wit poe­der met wa­ter, dat hij ver­vol­gens in­spoot met een naald bij hem en zijn zus­jes. Het jon­ge­tje ver­telt dat ze daar­na meest­al gin­gen sla­pen. De kin­de­ren test­ten po­si­tief op he­ro­ï­ne, zo schrijft The Sun. Zo­wel Hutt als McI­ver heeft toe­ge­ge­ven ver­slaafd te zijn aan he­ro­ï­ne, maar ont­ken­nen het mid­del aan hun kin­de­ren te heb­ben toe­ge­diend. De drie kin­de­ren zijn el­ders on­der ge­bracht. Hutt moet 20 de­cem­ber voor de rech­ter ver­schij­nen, McI­ver op 16 fe­bru­a­ri 2017. (Bron:Ad.nl/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.