DOE merkt on­wil om cor­rup­tie aan te pak­ken

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De re­ge­ring hoeft niet te re­ke­nen op de stem van de po­li­tie­ke par­tij De­mo­cra­tie en Ont­wik­ke­ling in Een­heid (DOE) om haar be­gro­tin­gen voor het ko­men­de jaar goed te keu­ren als er niet met de mees­te spoed wordt af­ge­re­kend met cor­rup­tie. Dit laat par­tij­voor­zit­ter en par­le­men­ta­ri­ër Carl Bree­veld bij voor­baat we­ten. Naast het vernietigend rap­port over de be­ste­ding van de mid­de­len voor de or­ga­ni­sa­tie van Ca­ri­fes­ta in 2012 plaatst hij nu ook gro­te vraag­te­kens ach­ter de schuld van USD 17 mil­joen die de NV Lucht­ha­ven­be­heer naar de rand van de af­grond heeft ge­bracht.

“Va­ker heeft men te­gen mij hier in het par­le­ment staan roe­pen: kom met be­wij­zen, wan­neer ik ver­meen­de ge­val­len van mis­bruik van staats­mid­de­len aan de or­de stel­de. Iets wat lijkt op een om­ge­keer­de we­reld. Bij ver­meen­de cor­rup­tie­ve za­ken, moet niet ik, maar de re­ge­ring in ac­tie ko­men. De CLAD-rap­por­ten lie­gen er niet om en be­ves­ti­gen dat er op ve­le ge­bie­den fi­nan­ci­eel wan­be­leid ge­voerd is”, zegt Bree­veld tij­dens de al­ge­me­ne po­li­tie­ke be­schou­win­gen.

De DOE-voor­zit­ter be­treurt het feit dat de An­ti­cor­rup­tie­wet nog steeds niet op de agen­da van het par­le­ment is ge­bracht, ter­wijl de schan­da­len zich op­sta­pe­len. Bree­veld noemt on­der an­de­re het school­boe­ken­pro­ject, mo­ge­lij­ke fi­nan­ci­ë­le mal­ver­sa­ties op het Mi­nis­te­rie van Sport en Jeugd­za­ken, de aan­koop van een am­bas­sa­de­ge­bouw in het bui­ten­land en on­dui­de­lijk­he­den rond het fi­nan­ci­eel be­leid bij de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me. “Zo­lang er geen dui­de­lij­ke maat­re­ge­len ge­no­men wor­den te­gen per­so­nen en groe­pen die zich schul­dig heb­ben ge­maakt aan za­ken die het dag­licht niet kun­nen ver­dra­gen, zijn wij als Su­ri­naams volk ver­oor­deeld tot niet al­leen her­ha­ling van de­zelf­de fou­ten, maar ook dat wij be­lo­nen wat ver­keerd is of ver­keerd gaat, door niet op te tre­den.”

Hij stuurt een scherp sig­naal naar de re­ge­ring als het gaat om de re­cent ge­slo­ten le­nin­gen in re­la­tie tot een zwak an­ti­cor­rup­tie­be­leid. “Ik heb geen ver­trou­wen in een cor­rec­te be­ste­ding van mid­de­len, als er op dit vlak niet se­ri­eus ge­han­deld wordt door de re­ge­ring.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.