Co­a­li­tie mist krach­tig op­tre­den re­ge­ring

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De co­a­li­tie in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee heeft de re­ge­ring op­ge­roe­pen om har­der op te tre­den te­gen de cri­mi­na­li­teit. Nu is dat vol­gens Am­zad Ab­doel, waar­ne­mend frac­tie­lei­der van de NDP, een nood­zaak. “Ik mis een kei­hard standpunt en een krach­tig op­tre­den van de re­ge­ring. In een tijd van cri­sis moet er ze­ro to­le­ran­ce zijn met be­trek­king tot roof­over­val­len en in­bra­ken”, zei Aboel tij­dens de al­ge­me­ne po­li­tie­ke be­schou­win­gen in het par­le­ment. “Ik kijk uit naar een krach­tig ant­woord van de re­ge­ring hier­op.”

Tij­dens de be­han­de­ling van de sup­ple­toi­re be­gro­ting van 2016 maak­te mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie ge­wag van het feit dat er on­vol­doen­de mid­de­len ter be­schik­king zijn om de cri­mi­na­li­teit naar wens aan te pak­ken. Ook korps­chef Ag­nes Da­niel praat over het pas­sen en me­ten en een enor­me uit­da­ging om pa­trouil­les uit te voe­ren, zo­als dat en­ke­le ja­ren te­rug het ge­val was. Vol­gens Ab­doel zal cri­mi­na­li­teits­be­strij­ding juist nu in de cri­sis­tijd pri­o­ri­teit moe­ten ge­nie­ten, om­dat rovers tot het ui­ter­ste gaan om het hoofd boven wa­ter te hou­den. “Het is ons be­kend dat ten tij­de van een cri­sis­si­tu­a­tie kwaad­wil­li­gen de weg van cri­mi­na­li­teit als enige mo­ge­lij­ke oplos­sing zien. We zien weer een golf van be­ro­vin­gen en in­bra­ken. Bur­gers wor­den in hun ei­gen huis over­rom­peld, mis­han­deld en be­roofd van hun heb­ben en hou­den waar ze zo hard voor heb­ben ge­werkt. De op­vang van de slacht­of­fers is er nau­we­lijks, waar­door de men­sen met de trau­ma’s zit­ten”, zegt Ab­doel. “On­der­ne­mers die het ook al moei­lijk heb­ben in de cri­sis, van­we­ge ver­min­der­de koop­kracht en ver­hoog­de koer­sen, zijn ook vaak het doel­wit van rovers. Ze­ker in de­ze tijd, waar een­ie­der wordt ge­vraagd om een steen­tje bij te dra­gen, zor­gen de­ze rovers er­voor dat het volk in angst leeft en ze ma­ken het le­ven voor de bur­gers ex­tra zuur. Ze de­sta­bi­li­se­ren en be­moei­lij­ken het ge­voel van vei­lig­heid bij de bur­gers.”

Ab­doel kijkt uit naar aan­scher­ping van de cri­mi­na­li­teits­be­strij­ding. De ver­wach­ting is dat de co­a­li­tie tij­dens de be­gro­tings­be­han­de­ling zal plei­ten voor meer geld op de be­gro­ting van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.