Die­ren­or­ga­ni­sa­ties gaan pro­tes­te­ren

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - De Henk Abra­hams Stich­ting, de Stich­ting Die­ren­be­scher­ming Su­ri­na­me en de Gr­een He­ri­ta­ge Fund gaan op 19 no­vem­ber de straat op. De or­ga­ni­sa­ties zul­len mid­dels een vreed­za­me pro­test­de­mon­stra­tie we­der­om drin­gend aan­dacht van de au­to­ri­tei­ten vra­gen om de con­cept­wet Dier­wel­zijn ein­de­lijk in be­han­de­ling te ne­men. “Dier­wel­zijn is een over­heids­taak. Jam­mer ge­noeg houdt het Mi­nis­te­rie van Land­bouw Vee­teelt en Vis­se­rij zich al­leen be­zig met die­ren die op­ge­ge­ten wor­den”, zegt Cyn­thia Ashruf voor­zit­ter van de Henk Abra­hams Stich­ting.

Vol­gens Ashruf groeit het be­wust­zijn dat die­ren le­ven­de we­zens zijn lang­za­mer­hand. Er is ech­ter nog steeds spra­ke van die­ren­leed. On­der an­de­re wor­den huis­die­ren aan kor­te ket­tin­gen ge­legd in weer en wind en an­de­re wor­den door de ei­ge­na­ren ge­dwon­gen om er­gens op straat voe­ding te vin­den. Daar­naast wor­den die­ren ook ge­dumpt. De­ze zijn si­tu­a­ties, waar­mee de or­ga­ni­sa­ties vol­gens Ashruf ge­con­fron­teerd ra­ken. Er wordt veel ge­dumpt en wei­nig ge­a­dop­teerd. De die­ren­or­ga­ni­sa­ties vin­den het jam­mer dat die­ren­leed straf­fe­loos blijft, on­danks ade­qua­te, hui­di­ge wet­ge­ving. Door­dat de wet­ge­ving niet he­le­maal in pla­ce is, is de on­der­steu­ning er van­uit au­to­ri­tei­ten als bij­voor­beeld de po­li­tie ge­ring of soms he­le­maal niet.

Die­ren­mis­han­de­ling is van­af dit jaar een straf­baar feit. De or­ga­ni­sa­ties zet­ten zich al ja­ren in om ver­an­de­ring te bren­gen in de be­nar­de si­tu­a­tie waar­in die­ren soms ver­ke­ren. “De roep om de wet­ge­ving is groot”, zegt Ashruf. Ze hoopt dat de roep van de die­ren­or­ga­ni­sa­ties: ‘Die­ren­leed mag niet meer straf­fe­loos blij­ven’, ein­de­lijk ge­hoord wordt. De or­ga­ni­sa­ties vra­gen de ge­meen­schap te par­ti­ci­pe­ren aan de loop en daar­mee een stem te zijn voor ‘de­ge­nen’ die geen stem heb­ben. De loop start om 17.00 uur van­af de Pal­men­tuin.

MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.