Meer dan 200 brom­fiet­sers be­keurd

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Het Ver­keers Hand­ha­vings­team (VHT) van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me heeft in ok­to­ber 272 be­keu­rin­gen uit­ge­schre­ven voor brom­fiet­sers. Po­li­tiein­spec­teur Lloyd To­lud, hoofd van het VHT, zegt aan de krant dat 133 brom­fiet­sers zijn be­keurd, om­dat hun ver­voers­mid­del niet was ge­keurd of her­keurd. 66 per­so­nen heb­ben het rij­wiel­pad niet ge­volgd en 55 brom­fiet­sen wa­ren niet ver­ze­kerd. To­lud zegt dat 18 brom­fiet­sers zon­der een ken­te­ken rond­re­den.

“De brom­fiet­ser moet er­voor zor­gen dat te al­len tij­de zijn of haar brom­fiets ver­ze­kerd is al­vo­rens zich in het ver­keer te men­gen. De pro­ble­men ko­men wan­neer zij bij een aan­rij­ding of ver­keers­on­ge­val be­trok­ken ra­ken, waar­bij zij de ver­oor­za­ker zijn. De aan­ge­rich­te scha­de zul­len zij dan zelf moe­ten be­ta­len.” To­lud zegt dat brom­fiet­sers en fiet­sers ver­plicht zijn ge­bruik te ma­ken van een rij­wiel­pad als die aan­we­zig is. De Johan Adolf Pen­gel­straat be­gin­nen­de bij de over­gang naar de Mr Ja­ger­nath Lach­mon­straat heeft een rij­wiel­pad dat ein­digt bij de krui­sing van de Henk Ar­ron­straat en de Ou­de Char­les­burg­weg. “Het niet vol­gen van het rij­wiel­pad le­vert een boe­te op van SRD 75. Niet al­le rij­wiel­pa­den ver­ke­ren in goe­de con­di­tie maar het is vei­li­ger die te vol­gen dan zich op de weg waar de au­to’s zich mo­gen voort­be­we­gen, te be­ge­ven”, al­dus To­lud. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.