In­fla­tie en wis­sel­koers be­ïn­vloe­den re­sul­ta­ten Hakrin­bank

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De ho­ge in­fla­tie en wis­sel­koers­de­pre­ci­a­tie (waar­de­ver­min­de­ring) heb­ben de half­jaar­lijk­se be­drijfs­re­sul­ta­ten van de Hakrin­bank NV be­ïn­vloed. Het winst­aan­deel van de bank maak­te een lich­te stij­ging van cir­ca twee pro­cent, ter­wijl het aan­deel van doch­ter­on­der­ne­ming Na­ti­o­na­le Trust-en Fi­nan­cie­rings Maat­schap­pij NV met der­tien pro­cent daal­de.

In een pers­be­richt van de bank staat dat de winst vóór be­las­tin­gen SRD 24,9 mil­joen be­droeg, een stij­ging van cir­ca twee pro­cent ten op­zich­te van 2015. Het ge­con­so­li­deer­de ba­lans­to­taal steeg in het eer­ste half­jaar met 32 pro­cent tot SRD 3,23 mil­jard. De ster­ke groei is ver­oor­zaakt door her­waar­de­ring van on­ze vreem­de va­lu­ta ac­ti­va en pas­si­va na de di­ver­se de­va­lu­a­ties van de Su­ri­naam­se dol­lar. De ge­con­so­li­deer­de kre­diet­ver­le­ning steeg met 15 pro­cent tot SRD 1.451,4 mil­joen, ter­wijl de kwa­li­teit van de kre­diet­por­te­feuil­le iets te­rug­liep. Na­ti­o­na­le Trust- en Fi­nan­cie­rings Maat­schap­pij NV pres­teer­de be­ne­den ver­wach­ting. Het ba­lans­to­taal bleef vrij­wel ge­lijk op SRD 271,3 mil­joen, ter­wijl de winst vóór be­las­ting daal­de met ruim der­tien pro­cent tot SRD 3,3 mil­joen. De­ze cij­fers zijn te ha­len uit het half­jaar­lijks­rap­port dat iets la­ter dan ge­brui­ke­lijk is uit­ge­bracht.

De di­rec­tie van de Hakrin­bank NV geeft aan, niet on­te­vre­den te zijn over de in het eer­ste half­jaar be­reik­te re­sul­ta­ten, die op ge­con­so­li­deer­de ba­sis iets on­der de be­gro­te doel­stel­lin­gen van het jaar­plan 2016 zijn uit­ge­ko­men. Bij de be­oor­de­ling van de be­drijfs­re­sul­ta­ten dient re­ke­ning ge­hou­den te wor­den met de in­sta­bie­le ma­cro-eco­no­mi­sche om­ge­ving waar­in de­ze wer­den ge­re­a­li­seerd.

Op de Su­ri­naam­se ef­fec­ten­beurs ble­ven de aan­de­len van de Hakrin­bank in trek bij be­leg­gers. De beurs­koers steeg in de eer­ste zes maan­den van 2016 met SRD 5 of­wel 1,25 pro­cent tot SRD 405. De­ze koers­stij­ging is min­der dan in voor­gaan­de ja­ren en lijkt ge­cor­re­leerd te zijn met de schra­le eco­no­mi­sche voor­uit­zich­ten en de weer­slag daar­van op het be­drijfs­le­ven en bank­we­zen. Ver­der heeft de raad van com­mis­sa­ris­sen op voor­stel van de di­rec­tie be­slo­ten een in­te­rim-di­vi­dend van SRD 3,60 per aan­deel van no­mi­naal SRD 0,15 uit te ke­ren. Dit in­te­rim-di­vi­dend is 50 pro­cent min­der dan dat van vo­rig jaar en de be­taal­baar­stel­ling vindt van­af 7 no­vem­ber plaats.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.