Nieuw ge­bouw Ba­sis­zorg voor be­te­re dienst­ver­le­ning

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De of­fi­ci­ë­le ope­ning van de af­de­ling Ba­sis­zorg van de dienst Al­ge­meen Maat­schap­pe­lij­ke Zorg (AMZ) heeft gis­te­ren plaats­ge­von­den aan de Ge­me­n­e­lands­weg 31. Met de in­ge­bruik­na­me van dit nieu­we ge­bouw wil het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting (So­za­vo) de dienst­ver­le­ning ver­be­te­ren en zijn ver­ant­woor­de­lijk­he­den be­ter uit­oe­fe­nen. Het ge­bouw is van­af maan­dag open voor het pu­bliek.

Vol­gens mi­nis­ter Jo­an Do­go­jo was de­ze af­de­ling voor­heen ge­ves­tigd in het hoofd­kan­toor aan de Wa­ter­kant, waar er spra­ke was van een on­men­se­lij­ke si­tu­a­tie. Zij zegt dat het een klei­ne ruim­te is waar da­ge­lijks ge­mid­deld 150 men­sen ge­ïn­ter­viewd wer­den om in aan­mer­king te ko­men voor ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring. Do­go­jo zegt dat het nieu­we ge­bouw een huur­pand is, waar­in acht af­de­lin­gen zijn on­der­ge­bracht. Vol­gens de mi­nis­ter is de­ze nieu­we werk­ruim­te on­der­deel van ver­an­de­ring van be­leid. Zij zegt dat er met de ope­ning van dit ge­bouw een nieuw tijd­perk aan­breekt, waar­bij het cli­ën­ten­be­stand door­ge­licht zal wor­den. “Met de af­de­ling Ba­sis­zorg wil­len wij een nieuw norm stel­len voor over­heids­dienst­ver­le­ning”, al­dus de be­winds­vrouw. Do­go­jo gaf ver­der aan dat per­so­nen uit­slui­tend vol­gens de wet- en re­gel­ge­ving in aan­mer­king kun­nen ko­men voor ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring ten las­te van de Staat. “Al­leen zij die het no­dig heb­ben, zul­len in aan­mer­king ko­men voor sub­si­die voor de ba­sis­zorg­ver­ze­ke­ring”, al­dus de mi­nis­ter.

Waar­ne­mend di­rec­teur Jer­rel Ren­furm gaf in zijn toe­spraak aan dat de ope­ning van dit ge­bouw mid­dels de goe­de sa­men­wer­king tus­sen So­za­vo, de Su­ri­naam­se Post­spaar­bank en het Staats­zie­ken­fonds tot stand is ge­ko­men. De di­rec­teur zei over de ver­hui­zing van de­ze unit, dat het spe­ci­fiek gaat om de ver­be­te­ring van de huis­ves­ting van het per­so­neel. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.