Cri­mi­ne­len slaan toe in au­to vrouw

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Cri­mi­ne­len heb­ben gis­ter­och­tend in­ge­bro­ken in een au­to die in een zij­straat van de Mr Ja­ger­nath Lach­mon­straat was ge­par­keerd. De be­na­deel­de AS was naar de bank om geld te pin­nen. Ze par­keer­de haar wa­gen en liet haar tas on­der de zit­ting ach­ter. Ze had 500 eu­ro en SRD 1500 in de tas om be­ta­lin­gen te ver­rich­ten. Ze was meer geld gaan pin­nen. Toen ze te­rug­kwam, merk­te zij op dat haar au­to­ruit was ka­pot­ge­sla­gen. Ze ver­telt dat zij wel haar au­to­alarm had ge­hoord, maar ze had niet het ver­moe­den dat er die­ven in haar au­to be­zig wa­ren. AS zocht na de ont­dek­king van de in­braak naar haar tas in de wa­gen, maar kon die niet vin­den. “Het drong tot mij door dat de da­ders mijn tas had­den ge­sto­len.” Ze had ook haar iden­ti­teits­kaart, bank­pas­jes en an­de­re do­cu­men­ten in haar tas. De be­na­deel­de zegt dat de in­braak rond acht uur in de och­tend heeft plaats­ge­von­den. Na de ont­dek­king sloeg zij met­een alarm bij de po­li­tie. Ze zegt dat de po­li­tie pas na an­der­half uur op de lo­ca­tie aan­kwam. Ze moest van de wets­die­na­ren aan­ho­ren dat ze be­zig wa­ren an­de­re ge­val­len te on­der­zoe­ken. Het be­vreemdt haar dat de po­li­tie niet eens een spo­ren­on­der­zoek in de au­to heeft ver­richt. Ze stel­de nog voor dat de ca­me­ra’s in de om­ge­ving na­ge­gaan wor­den om de da­ders in beeld te bren­gen, maar daar sloe­gen de wets­die­na­ren geen acht op. AS is zeer on­te­vre­den over het onderzoek op de plaats de­lict. Ze zal als­nog de po­li­tie vra­gen om de ca­me­ra­beel­den van des­noods de bank na te gaan. “Ik heb an­der­half uur in de fel­le zon ge­wacht op de po­li­tie.” AS zegt dat zij nu geen be­ta­lin­gen meer kan ver­rich­ten, om­dat dat geld ge­sto­len is. Ze moest een ad­vo­caat en de bank be­ta­len en ook voor de te­le­foon-, in­ter­net-, wa­ter- en elek­tri­ci­teits­re­ke­ning. Ook zou ze het geld ge­brui­ken om haar bood­schap­pen te ha­len.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.