Groot deel weeg- en meet­in­stru­men­ten af­ge­keurd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - Het me­ren­deel van de meet- en wee­gin­stru­men­ten in de win­kels in Nic­ke­rie vol­doen niet aan de ver­eis­ten en zijn af­ge­keurd. Dit is don­der­dag tij­dens de in­fo­ses­sie van het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI) in het Bur­ger In­for­ma­tie Cen­trum Nic­ke­rie, naar vo­ren ge­bracht. Da­niel­le Sum­ter, on­der­di­rec­teur Markt­be­heer­sing (ODM), waar­on­der de af­de­ling Waar­borg en IJkwe­zen valt, be­kent dit. Zij zegt de in­for­ma­tie te heb­ben ge­had van de de­pen­dan­ce van HI in Nic­ke­rie. Sum­ter zegt het heel erg te vin­den dat het is ge­beurd. De wee­gin­stru­men­ten zijn af­ge­keurd, door­dat ze niet op tijd ge­ijkt zijn door de dienst Waar­borg en IJkwe­zen die twee keer per jaar, om de zes maan­den, het dis­trict aan­doet om meet- en wee­gin­stru­men­ten te ij­ken. Vol­gens Sum­ter kon de af­de­ling door ge­li­mi­teer­de fi­nan­ci­ë­le mid­de­len de nor­ma­le jaar­lijk­se plan­ning niet vol­le­dig uit­voe­ren. “Nu zijn we in Nic­ke­rie en heb­ben men­sen die we­ten wat het be­lang er­van is dat er goed wer­ken­de en ge­keur­de wee­gin­stru­men­ten zijn, dat dui­de­lijk ge­maakt”, zegt de ODM. Sum­ter zegt er al­les aan te zul­len doen dat er or­de op za­ken komt ten aan­zien van de meet­in­stru­men­ten in het rijst­dis­trict. “Het is heel hard no­dig voor­al voor de eco­no­mie in Nic­ke­rie”, merkt zij op. Hoe­wel de han­de­la­ren en an­de­re ge­brui­kers van wee­gin­stru­men­ten zelf ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de keuring van de in­stru­men­ten, merkt Sum­ter op dat door de ja­ren heen het ge­bruik is ge­wor­den dat de af­de­ling Waar­borg en IJkwe­zen zelf naar het dis­trict komt om de wee­gin­stru­men­ten te keu­ren. Op de vraag of HI niet zou moe­ten in­grij­pen nu het op de hoog­te hier­van is, zegt Sum­ter dat het niet om al­le wee­gin­stru­men­ten in Nic­ke­rie gaat. Zij be­na­drukt dat Nic­ke­rie eer­der dit jaar wel is aan­ge­daan, maar dat slechts de in­stru­men­ten van de win­kels en an­de­re za­ken in Nieuw-Nic­ke­rie zijn ge­keurd. Het gaat vol­gens haar om die van de pol­ders die niet ge­keurd zijn. Me­de­wer­kers van de dienst kon­den niet lan­ger in het dis­trict blij­ven om de pol­ders aan te doen. Sum­ter be­na­drukt dat in Nieuw-Nic­ke­rie al­le wee­gin­stru­men­ten zijn ge­keurd. Bij de wee­gin­stru­men­ten die zijn af­ge­keurd, kan het ge­beu­ren dat de con­su­ment niet het juis­te ge­wicht krijgt bij het ko­pen van voor­ver­pak­te pro­duc­ten.

AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.