HI moet In­for­ma­tie­ses­sies va­ker or­ga­ni­se­ren

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NIC­KE­RIE - De in­for­ma­tie­ses­sie van de af­de­ling Con­su­men­ten Za­ken van het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie (HI), don­der­dag in Nic­ke­rie, was vol­gens de on­der­di­rec­teur Markt­be­heer­sing (ODM), Da­niel­le Sum­ter, een suc­ces. De ses­sie is ge­hou­den in het ka­der van be­wust­wor­dings­ac­ti­vi­tei­ten voor con­su­men­ten. Sum­ter zegt ge­merkt te heb­ben dat de ses­sie no­dig was en dat de be­hoef­te heel sterk aan­we­zig is.

Zij is de me­ning toe­ge­daan dat zul­ke ses­sies fre­quen­ter ge­hou­den moe­ten wor­den. De ses­sie is in prin­ci­pe ge­hou­den om de klach­ten­ap­pli­ca­tie Co­za app en het ver­kor­te num­mer van Con­su­men­ten Za­ken te pro­mo­ten. Daar­naast wa­ren er ook ver­te­gen­woor­di­gers van de af­de­lin­gen Waar­borg en IJkwe­zen, Con­su­men­ten­za­ken en de Eco­no­mi­sche Con­tro­le Dienst. Het was de be­doe­ling dat ook het Su­ri­naams Stan­daar­den Bu­reau (SSB) een bij­dra­ge zou le­ve­ren, maar van­we­ge om­stan­dig­he­den is dat niet ge­lukt. Sum­ter be­loof­de dat SSB als­nog een ses­sie zal hou­den, waar­bij vra­gen ge­steld mo­gen wor­den. Tij­dens de in­fo­ses­sie werd de con­su­men­ten ge­we­zen op hun rech­ten en plich­ten. Daar­naast moch­ten de aan­we­zi­gen vra­gen stel­len en aan­ge­ven wat zij con­sta­te­ren in het dis­trict met be­trek­king tot de han­del. De­ze za­ken wor­den vol­gens de ODM te­rug­ge­no­men naar Pa­ra­ma­ri­bo, zo­dat er­voor ge­zorgd kan wor­den dat de af­de­ling weet hoe die aan te pak­ken. De re­sul­ta­ten wor­den in een rap­port ver­vat, zo­dat die bij de plan­ning en aan­pak mee­ge­no­men kun­nen wor­den. Op de goed be­zoch­te in­for­ma­tie­ses­sie wa­ren aan­we­zig be­stuurs­amb­te­na­ren, le­den van de di­s­tricts­raad en de res­sor­tra­den en an­de­re be­lang­stel­len­den. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.