Su­ri­na­me streeft mi­li­eu­be­leid Costa Ri­ca bin­nen REDD+ na

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Su­ri­na­me streeft het mi­li­eu­be­leid van Costa Ri­ca na, dat enorm veel res­pect ge­niet van de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap, van­we­ge zijn suc­ces in het ver­ho­gen van de lan­de­lij­ke bos­be­dek­king van 25 naar 53 pro­cent. In dat ka­der heeft het ma­na­ge­ment­team van REDD+ een mis­sie uit­ge­voerd.

REDD+ com­mu­ni­ca­ti­ons of­fi­cer Mar­lon Hoog­dorp meldt dat de­ze mis­sie naar Costa Ri­ca ge­richt was op het be­ant­woor­den van de vraag of de er­va­ring en de re­sul­ta­ten van dat land nut­tig zijn voor Su­ri­na­me. Su­ri­na­me is met 93 pro­cent bos­are­aal, het meest be­bos­te land in de we­reld, maar het ont­bos­sing­per­cen­ta­ge blijft ech­ter stij­gen. Daar­om wordt het suc­ces­ver­haal van Costa Ri­ca na­ge­streefd. Der­tien hoog­ge­plaatste func­ti­o­na­ris­sen en be­leids­ma­kers uit het Ka­bi­net van de Pre­si­dent, De Na­ti­o­na­le As­sem­blee, in­stel­lin­gen die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor het bos­be­heer, de land­bouw, na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen, het toe­ris­me, mi­li­eu, de han­del en in­du­strie en na­ti­o­na­le plan­ning, heb­ben tij­dens de mis­sie mo­gen le­ren van Costa Ri­ca over zijn land­ge­bruik en bos­be­leid. De­ze mis­sie was ook be­doeld om na te gaan, hoe de re­sul­ta­ten van Costa Ri­ca zou­den moe­ten wor­den aan­ge­past aan de spe­ci­fie­ke na­ti­o­na­le om­stan­dig­he­den van Su­ri­na­me. Van el­ke deel­ne­mer werd ver­wacht dat die Costa Ri­ca zou ver­la­ten met een be­ter be­grip van wat het REDD+-ini­ti­a­tief is, om­dat die ter plek­ke ken­nis kon op­doen en no­ti­tie kon ne­men van het REDD+-project van Costa Ri­ca. “De deel­ne­mers wa­ren in de ge­le­gen­heid zelf le­ring te trek­ken uit hoe Costa Ri­ca REDD+ heeft ge­bruikt om zijn na­ti­o­na­le ont­wik­ke­lings­stra­te­gie te de­fi­ni­ë­ren. Daar­naast zal de bij­dra­ge van de­ze be­leids­ma­kers en func­ti­o­na­ris­sen die heb­ben deel­ge­no­men aan de­ze mis­sie, aan Su­ri­na­mes REDD+stra­te­gie van cru­ci­aal be­lang zijn voor de na­ti­o­na­le vi­sie op duur­za­me ont­wik­ke­ling van de na­tie”, meldt Hoog­dorp. De Su­ri­naam­se de­le­ga­tie had daar­bij een be­zoek ge­bracht aan vi­ce­mi­nis­ter van Mi­li­eu, Ener­gie en Te­le­com­mu­ni­ca­tie van Costa Ri­ca, Pa­tri­cia Ma­dri­gal. Hoog­dorp legt uit dat REDD+ staat voor het ver­min­de­ren van uit­stoot ten ge­vol­ge van ont­bos­sing en bos­de­gra­da­tie, de rol van het be­houd van bos en duur­zaam bos­be­heer, uit­brei­ding van de kool­stof­voor­ra­den (car­bon) in de bos­sen, die ont­stond als ge­volg van de be­zorgd­heid over de kli­maat­ver­an­de­ring van­we­ge ont­bos­sing en bos­de­gra­da­tie. REDD+ heeft tot doel het be­per­ken van de kli­maat­ver­an­de­ring door mid­del van het re­du­ce­ren van de we­reld­wij­de net­to-uit­stoot van broei­kas­gas­sen door meer bos­be­heer te sti­mu­le­ren in ont­wik­ke­lings­lan­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.