Ko­ning en ko­nin­gin slui­ten staats­be­zoek af

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

BRIS­BA­NE - Ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Máxi­ma heb­ben hun staats­be­zoek aan Au­stra­lië af­ge­slo­ten. In het stad­huis van de stad Bris­ba­ne had gis­te­ren de der­de en laat­ste ont­moe­ting met de Ne­der­land­se ge­meen­schap plaats.

Ook hier ble­ken weer veel land­ge­no­ten en Au­stra­li­ërs met Ne­der­lands bloed ra­zend en­thou­si­ast; ie­der­een mocht de ko­ning en de ko­nin­gin een hand­je ko­men ge­ven. Wil­lem-Alexan­der dank­te de aan­we­zi­gen voor de har­te­lij­ke ont­vangst. “Het was een aan­een­scha­ke­ling van hoog­te­pun­ten”, zei de ko­ning over het staats­be­zoek. “Au­stra­lië, het is en blijft een on­ge­loof­lijk bij­zon­der land. Een stuk­je Bris­ba­ne zal al­tijd in ons hart be­slo­ten blij­ven.” Daar­op volg­de een in­stem­mend ap­plaus uit de zaal, waar­na mas­saal het Wil­hel­mus werd in­ge­zet, even­als een drie­werf hoe­ra voor de ko­ning. In Bris­ba­ne stond de roy­a­le vi­si­te eer­der gis­te­ren in het ka­der van wa­ter­ma­na­ge­ment. De hoofd­stad van de staat Qu­eens­land wor­stelt ge­re­geld met over­stro­min­gen. Sa­men met Ne­der­lan­ders pro­be­ren de stad­be­wo­ners het wa­ter te be­teu­ge­len. Aan het be­gin van de wa­ter­le­zing op de Qu­eens­land Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy werd het ko­nink­lijk paar wel­kom ge­he­ten door de pre­mier van de Staat. Zij no­dig­de de ko­ning en ko­nin­gin uit om eens va­kan­tie te ko­men vie­ren in Qu­eens­land, sa­men met hun kin­de­ren. Daar­na ging het duo daad­wer­ke­lijk het wa­ter op en kreeg in de bloed­he­te zon een bootex­cur­sie aan­ge­bo­den over over­stro­min­gen. Wil­lem-Alexan­der had de hoed mee­ge­no­men die hij don­der­dag van een ne­gen­ja­rig meisje in Syd­ney had ge­kre­gen en die hem op de boot goed van pas kwam. In Au­stra­lië kan de zon­kracht op­lo­pen tot 14 of 15, waar Ne­der­land kracht 7 en 8 kent. Af­koe­len kon het ko­nink­lijk paar ver­vol­gens in de Qu­eens­land Art Gal­lery waar en­ke­le kunst­wer­ken wer­den be­zich­tigd. Spe­ci­a­le aan­dacht was er voor Abo­ri­gi­nal-kunst, wat in het ver­leng­de lag van het be­zoek dat ko­ning en ko­nin­gin on­langs brach­ten aan het Utrecht­se mu­se­um voor mo­der­ne abo­rig­nal-kunst. Ko­ning en ko­nin­gin heb­ben het week­end vrij en vlie­gen naar Nieuw-Zee­land. Daar be­gint maan­dag het vol­gen­de staats­be­zoek.

(De Te­le­graaf/ foto: rd.nl)

Ko­ning Wil­lem-Alexan­der en ko­nin­gin Maxi­ma be­zoe­ken Lu­na Park op de vier­de dag van het vijf­daags staats­be­zoek aan Au­stra­lie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.